การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น

        

ความหมาย

  ความหมาย

   ความเป็นมาและแนวคิดที่สำคัญ

หน้าหลักสืบค้น

 

           Lowson (Lowson, 1995, p. 424) กล่าวว่า วัฎจักรการเรียนรู้เป็นรูปแบบที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ที่ต้องอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาความรู้ด้วยตนเองมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

          กรมวิชาการ (2544, หน้า 80) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง การนำความรู้หรือแบบจำลองไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์หรือเรื่องอื่นๆ จะนำไปสู่ข้อโต้แย้งหรือข้อจำกัดซึ่งจะก่อให้เกิดประเด็นหรือคำถามหรือปัญหาที่จะต้องสำรวจตรวจสอบต่อไป ทำให้เกิดเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ

          สรุปว่า วัฎจักรการเรียนรู้หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง

 

 

อ้างอิงจาก

Lawson, A.E. (1995). Science  Teaching  and  the  Development  of  Thinking.    California: Wadsworth.

กรมวิชาการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ.