scien project
 1. ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

     2. ขั้นตอนการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

               2.1 การได้มาซึ่งปัญหา
               2.2 การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
               2.3 การจัดทำเค้าโครง
               2.4 การลงมือทำโครงงาน
               2.5 การเขียนรายงาน
               2.6 การเสนอและการแสดงผลงาน

          กลับหน้าหลัก

 

รวบรวมเรียบเรียงโดย
ครูนันทนา สำเภา

 

ขั้นตอนการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนที่ 6 การนำเสนอโครงงานและการแสดงผลงาน

สามารถนำเสนอได้อย่างหลากหลายรูปแบบ เช่น
-   นำเสนอทางคอมพิวเตอร์ในลักษณะสื่อมัลติมีเดีย
-   นำเสนอเป็นรูปแบบการจำลอง
-   เอกสารสิ่งพิมพ์ แฟ้ม
-   การจัดนิทรรศการ การทำแผงโครงงาน การรายงาน หรือการสาธิต

การทำแผนผังโครงงาน

         

การบรรยายประกอบการนำเสนอมักจะประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
   -   ชื่อโครงงาน
   -   ชื่อผู้จัดทำ
   -    ชื่อที่ปรึกษา
   -    ที่มาของการทำโครงงาน
   -    วัตถุประสงค์
   -     สมมุติฐาน (ถ้ามี)
   -     วิธีดำเนินการ (ควรมีภาพประกอบการดำเนินการตามขั้นตอน     เพื่อให้เห็นกระบวนการในการทำงาน)
   -     ผลการดำเนินการ / ผลการศึกษา
   -     สรุปผล
   -     ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ ในขณะที่มีการนำเสนอผลงานนักเรียนควรมีแผ่นพับให้ผู้เยี่ยมชมด้วย