scien project
 1. ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

     2. ขั้นตอนการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

               2.1 การได้มาซึ่งปัญหา
               2.2 การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
               2.3 การจัดทำเค้าโครง
               2.4 การลงมือทำโครงงาน
               2.5 การเขียนรายงาน
               2.6 การเสนอและการแสดงผลงาน

          กลับหน้าหลัก

 

รวบรวมเรียบเรียงโดย
ครูนันทนา สำเภา

 

ขั้นตอนการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนที่ 1 การได้มาของปัญหาที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์

การได้มาซึ่งปัญหา  มาจากคำถามหรือความสนใจในเรื่องต่างๆ จากการสังเกตสิ่งรอบตัว การเลือกหัวข้อโครงงาน เลือกตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และความต้องการของนักเรียน การตั้งชื่อโครงงานควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ ตั้งชื่อเรื่องให้ตรงกับเรื่องที่ศึกษา ตั้งชื่อเรื่องให้กะทัดรัด เข้าใจง่าย ควรเป็นชื่อเรื่องที่เร้าใจ

 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล

ขั้นตอนนี้ เพื่อช่วยให้ได้แนวคิดที่ใช้กำหนดขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษาได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น รวมทั้งได้ความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าดังกล่าวซึ่งเมื่อศึกษาแล้วควรบันทึกสรุปสาระสำคัญไว้ด้วย แหล่งข้อมูล เช่น การปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดงนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาเทคนิคและวิธีการทดลอง ผลการศึกษาทดลอง ฯลฯ