เฉลยคำถามท้ายบทที่ 1
                                                           ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

 

 

 

 1.จงเขียนอาชีพที่เกี่ยวข้องกับแขนงวิชาชีววิทยาต่างๆมาประมาณ 5 อาชีพ
     แนวคำตอบ

2. ยานอวกาศที่ส่งไปดาวอังคาร ได้เก็บวัตถุที่เชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตกลับมายังโลก ถ้านักเรียน เป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบวัตถุนั้น หลักฐานใดที่แสดงว่าวัตถุนั้นเป็นสิ่งมีชีวิต
      แนวคำตอบ

3. จงศึกษาปริมาณอาหารที่ลูกไก่กินในแต่ละวัน ดังนี้

อายุลูกไก่ (วัน)

น้ำหนักเฉลี่ยของอาหารที่ลูกไก่กิน(กรัม)

1

1.0

2

3.2

3

6.5

4

10.6

5

15.4

3.1 จงเขียนกราฟแสดงน้ำหนักเฉลี่ยของอาหารที่ลูกไก่กิน
     แนวคำตอบ

3.2 น้ำหนักเฉลี่ยของอาหารที่ลูกไก่ที่มีอายุ 6 และ 7 วันกิน น่าจะมีน้ำหนักเท่าใด
     แนวคำตอบ

3.3 จงอธิบายว่าเหตุใดลูกไก่จึงกินอาหารเพิ่มขึ้นทุกวัน
      แนวคำตอบ

4. จงเขียนแผนผังแสดงขั้นตอน ของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ลงในแผนภาพที่กำหนดให้สมบูรณ์
     แนวคำตอบ

5. จากการสังเกตของนักเรียนคนหนึ่งพบว่า เมื่อนำหัวหอมแดงที่วางอยู่บนเหนือระดับน้ำในแก้วดังภาพ
บังเอิญน้ำแก้วนี้มีกาแฟอยู่ที่ก้นแก้วมาทำการทดลอง พร้อมกับแก้วอื่นๆ พบว่าในแก้วน้ำที่มีกาแฟ
ละลายอยู่รากของหอมหัวแดงจะมีจำนวนมากและยาวกว่าหอมแดงในแก้วอื่นๆจึงสันนิษฐานว่า
คาเฟอีนมีผลต่อการเกิดรากและความยาวของรากหอมแดง ถ้านักเรียนจะช่วยตรวจสอบความคิดนี้
นักเรียนจะออกแบบการทดลองอย่างไร
     แนวคำตอบ

6. มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการงอกของเมล็ด โดยนำเมล็ดพืชไปแช่น้ำค้างคืน 1 คืนและเพาะในจานเพาะเชื้อที่มีกระดาษเยื่อชุ่มน้ำ แล้วแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุด ทั้ง 2 ชุดตั้งไว้ที่อุหภูมิห้อง
     ชุดที่ 1 ตั้งอยู่ที่มืดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
     ชุดที่ 2 ตั้งอยู่ที่มืด 4 ชั่วโมง แล้วให้แสง 1 ชั่วโมง แล้วจึงนำไปไว้ในที่มืดอีก 19 ชั่วโมง
ผลการทดลองเป็นดังภาพ

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
                                                                                                              6.1 นักเรียนจะสรุปผลการทดลองนี้ว่าอย่างไร

          แนวคำตอบ

          6.2 จากการทดลองให้นักเรียนตั้งคำถามที่นักเรียนสงสัยมาให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้

           แนวคำตอบ

          6.3 ถ้าไม่มีการทดลองในชุดที่ 1 นักเรียนจะสรุปผลการทดลองได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

          แนวคำตอบ

                                                                                                              6.4 นักเรียนคนหนึ่งสรุปว่าการงอกของเมล็ดจำเป็นต้องใช้แสง นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย จงออกแบบการทดลองเพื่อพิสูจน์ ความคิดของนักเรียนว่าถูกต้อง

          แนวคำตอบ

          6.5 ถ้าการทดลองชุดที่ 1 เมล็ดงอก แต่การทดลองชุดที่ 2 เมล็ดไม่งอกจะสรุปผลการทดลองอย่างไร

          แนวคำตอบ

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com