เฉลยคำถามท้ายบทรายวิชาชีววิทยาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

 

 

 

 

ชีววิทยาเล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 1
 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต


เฉลยคำถามท้ายบทที่ 2
 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต


เฉลยคำถามท้ายบทที่ 3
 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต


เฉลยคำถามท้ายบทที่ 4
 ระบบย่อยอาหาร


เฉลยคำถามท้ายบทที่ 5
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์

 

 

ชีววิทยาเล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 6
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย


เฉลยคำถามท้ายบทที่ 7
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต


เฉลยคำถามท้ายบทที่ 8
ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก


เฉลยคำถามท้ายบทที่ 9
ระบบต่อมไร้ท่อ


เฉลยคำถามท้ายบทที่ 10 
พฤติกรรมของสัตว์

 

ชีววิทยาเล่ม 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 11
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก


เฉลยคำถามท้ายบทที่ 12
การสังเคราะห์ด้วยแสง


เฉลยคำถามท้ายบทที่ 13
การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 14
การควบคุมการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช

 

 

ชีววิทยาเล่ม 4 มัธยมศึกษาปีที่ 6

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 15
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม


เฉลยคำถามท้ายบทที่ 16
ยีนและโครโมโซม


เฉลยคำถามท้ายบทที่ 17
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ


เฉลยคำถามท้ายบทที่ 18
วิวัฒนาการ

 

วิดีโอสื่อการสอนเรื่อง ส่วนขยายพันธุศาสตร์เมนเดล

วิดีโอเรื่อง การข่มแบบไม่สมบูรณ์ และการข่มร่วมกัน

วิดีโอเรื่อง มัลติเปิลแอลลีล และ พอลียีน

วีดีโอเรื่อง พันธุศาสตร์ยีนบนโครโมโซมเพศ

วีดีโอเรื่อง ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน

วิดีโอเรื่อง พันธุศาสตร์ลักษณะที่ขึ้นกับอิทธิพลของเพศ
   และลักษณะปรากฎจำเพาะเพศ

 
 

ชีววิทยาเล่ม 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 19
 ความหลากหลายทางชีวภาพ


เฉลยคำถามท้ายบทที่ 20
 ประชากร


เฉลยคำถามท้ายบทที่ 21
มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

 

ชุดกิจกรรม และ แหล่งเรียนรู้ เรื่อง

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

อาณาจักรฟังไจ

อาณาจักรสัตว์

 

กลับไปยังหน้าหลักนานาไบโอดอทคอม

 

 

 

รวบรวมเรียบเรียงโดย : ครูนันทนา   สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ