สื่อการสอนรายวิชาชีววิทยาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

     
   

ชีววิทยาพื้นฐาน
มัธยมศึกษาปีที่ 4

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 2 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 3 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
   และความหลากหลายทางชีวภาพ

   
 

ชีววิทยาเล่ม 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 2 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 3เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 4 ระบบย่อยอาหาร

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 5 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์
   
 

ชีววิทยาเล่ม 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 8 ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 9ระบบต่อมไร้ท่อ

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 10 พฤติกรรมของสัตว์
   
 

ชีววิทยาเล่ม 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 11โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 12การสังเคราะห์ด้วยแสง

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 13การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 14 การควบคุมการเจริญเติบโต
และการตอบสนองของพืช

   
 

ชีววิทยาเล่ม 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 15 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 16 ยีนและโครโมโซม

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 17พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 18 วิวัฒนาการ

---------------------------------------------------------------------------------

วิดีโอเรื่อง การข่มแบบไม่สมบูรณ์ และการข่มร่วมกัน

วิดีโอเรื่อง มัลติเปิลแอลลีล และ พอลียีน

วีดีโอเรื่อง ยีนบนโครโมโซมเพศ

วีดีโอเรื่อง ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน

วิดีโอเรื่อง ลักษณะที่ขึ้นกับอิทธิพลของเพศ
   และลักษณะปรากฎจำเพาะเพศ


   
 

ชีววิทยาเล่ม 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 19 ความหลากหลายทางชีวภาพ

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 20 ประชากร

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 21มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

 ---------------------------------------------------------------------------------

ชุดกิจกรรม และ E-learning เรื่อง

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

อาณาจักรฟังไจ

อาณาจักรสัตว์

 

     

 

กลับไปยังหน้าสื่อการสอน >>>>

 

 

 

รวบรวมเรียบเรียงโดย : ครูนันทนา   สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ