เฉลยคำถามท้ายบทที่ 2
                                                           เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

 

 

 

 1. ลิพิดมีความสำคัญต่อโครงสร้างของเซลล์ และการทำงานของเซลล์อย่างไร แนวคำตอบ

 2. ให้ใช้คำที่กำหนดให้นี้เติมลงในกรอบ           ให้ถูกต้อง แนวคำตอบ

อะตอม

เซลล์

แร่ธาตุ

กรดนิวคลีอิก

คาร์โบไฮเดรต

โปรตีน

ลิพิด

น้ำ

สารชีวโมเลกุล

สิ่งมีชีวิต

สารประกอบ

 

 

 3. จงให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใด ในปฏิกิริยาต่างๆ จะใช้เอนไซม์ต่างกันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา  แนวคำตอบ

 4. อะไมเลสจะทำปฏิกิริยากับแป้ง แล้วได้น้ำตาล จากการศึกษาการทำงานของอะไมเลสในอุณหภูมิต่างๆ พบว่าเป็นดังนี้

อุณหภูมิ

อัตราการเปลี่ยนแปลงของแป้ง

0

0.0

10

0.4

20

0.6

30

0.8

40

1.0

50

0.4

60

0.2

70

0.0

          4.1 ตัวแปรต้นของการทดลองนี้คือ แนวคำตอบ
          4.2 นักเรียนคิดว่าผู้ทดลองวัดผลการทดลองอย่างไร แนวคำตอบ
          4.3 นักเรียนจะสรุปผลการทดลองอย่างไร แนวคำตอบ
          4.4 จากข้อมูลนี้อะไมเลสทำงานได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิเท่าใด แนวคำตอบ

 5. ในปฏิกิริยาต่างๆ เอนไซม์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเอนไซม์เปลี่ยนแปลงได้หรือ เกิดใหม่ จากปฏิกิริยาจะมีผลต่ออัตราการเร่งปฏิกิริยาอย่างไร แนวคำตอบ

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com