เฉลยคำถามท้ายบทที่ 6

                                                                 การรรักษาดุลยภาพในร่างกาย
                                                          

 

 

 

 1. จงระบุความเหมือนกันของการแลกเปลี่ยนแก๊ส ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และของคนมา 3 ข้อ
  แนวคำตอบ
 2. ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลืองเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
  แนวคำตอบ
 3. มีผู้กล่าวว่าระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดไม่เหมาะกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างร่างกายซับซ้อน นักเรียนเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่เพราะเหตุใด
  แนวคำตอบ
 4. ถ้านักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามจะสร้างหลอดเลือดเทียมเพื่อช่วยผู้ป่วย นักเรียนจะเลือกใช้วัสดุที่มีลักษณะอย่างไร สำหรับสร้างหลอดเลือดเทียม เพราะเหตุใด
  แนวคำตอบ
 5. ในการศึกษาผลของการออกกำลังกายต่ออัตราการเต้นของหัวใจของคนที่สูบบุหรี่ กันคนที่ไม่สูบบุหรี่ ที่มีอายุเท่ากัน เพศเดียวกัน และน้ำหนักเท่ากัน โดยแบ่งคนที่จะศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม

กลุ่มที่

กระโดดเชือก (จำนวนครั้ง)

1

10

2

20

3

30

4

40

จับชีพจรเป็นเวลา 15 วินาทีก่อนและหลังกระโดดเชือก
          5.1 การทดลองนี้มีสมมติฐานว่าอย่างไร
                แนวคำตอบ
          5.2 ตัวแปรควบคุมของการทดลองนี้ได้แก่อะไรบ้าง
               แนวคำตอบ
          5.3 นักเรียนคาดว่าผลการทดลองน่าจะเป็นเช่นใด เพราะเหตุใด
                แนวคำตอบ

6.   ถ้าผนังที่กั้นระหว่างหัวใจห้องเวนตริเคิลซ้าย และห้องเวนตริเคิลขวา ของเด็กเกิดใหม่คนหนึ่งมีรูเล็ก นักเรียนคิดว่า จะมีผลต่อเด็กที่เกิดใหม่อย่างไร เพราะเหตุใด และนักเรียนคิดว่าจะต้องแก้ไขอย่างไร แนวคำตอบ

7.   จงอธิบายว่าเพราะเหตุใด คนที่เป็นโรคไต อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ถึงแม้หัวใจทำงานเป็นปกติก็ตาม แนวคำตอบ

8.   จากการศึกษาความเข้มข้นของแก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ กรดแลกติก ในเลือด และอัตราการหายใจ ก่อนและหลังออกกำลังกายเป็นดังตารางต่อไปนี้


หัวข้อที่ศึกษา

ก่อนออกกำลังกาย

หลังออกกำลังกาย

ความเข้มข้นของแก๊สออกซิเจน

15 หน่วย/ml

10 หน่วย/ml

ความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

50 หน่วย/ml

55 หน่วย /ml

ความเข้มข้นของกรดแลกติก

10 หน่วย/ml

35 หน่วย/ml

อัตราการหายใจ

15 ครั้ง/นาที

28 ครั้ง/นาที

นักเรียนจะอธิบายข้อมูลนี้ว่าอย่างไร
แนวคำตอบ
9.   ถ้าผนังของหลอดเลือดฝอยโกลเมอรูลัสถูกทำลายหรือฉีกขาด นักเรียนคิดว่าจะพบสารใดบ้างที่ไม่ควรพบในปัสสาวะ
แนวคำตอบ

10.   จากการศึกษาพบว่าผลของการดื่มน้ำกับการขับถ่ายปัสสาวะ โดยให้ผู้ทดลองดื่มน้ำ 1 ลิตรและเก็บปริมาณปัสสาวะในทุก 30 นาทีแล้วนำมาเขียนเป็นกราฟจะได้กราฟดังนี้

 

 จากข้อมูลนี้นักเรียนจะนำมาใช้อธิบายเกี่ยวกับ การรักษาดุลยภาพของของเหลวในร่างกายอย่างไร แนวคำตอบ

11.   จงเปรียบเทียบการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดฟาโกไซต์ กับ ลิมโฟไซต์ชนิดเซลล์ที เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย
แนวคำตอบ
12.  ทำไมแพทย์ จึงต้องจำเป็นให้ความรู้เกี่ยวกับการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน ให้แก่ผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
แนวคำตอบ

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com