เฉลยคำถามท้ายบทที่ 12
                                                               
 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
                                                          

 

 

 

1. นักเรียนคนหนึ่งชั่งสาหร่ายหางกระรอกให้มีน้ำหนักเท่าๆกัน ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่น้ำประมาณ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วเติมสารละลายบรอมไธมอลบูล ลงไปประมาณ 2 ลูกบาศก์เซนติเมตร นำขวดหนึ่งไปตั้งไว้ในที่มืด อีกขวดไปตั้งในที่มีแสงเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ดังภาพ ผลการทดลองพบว่าขวดที่ตั้งในที่มืดจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเขียวแกมเหลือง ส่วนขวดที่ตั้งอยู่ในที่มีแสงจะมีสีฟ้าเข้ม

 

          1.1 เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงแตกต่างกัน และนักเรียนจะอธิบายผลการทดลองนี้ได้อย่างไร
          แนวคำตอบ
          1.2 จากการทดลองนี้นักเรียนจะตั้งสมมติฐานอย่างไร
          แนวคำตอบ

2. นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลอง โดยนำเซลล์สาหร่ายสีเขียวชนิดหนึ่งวางลงบนสไลด์ 3 แผ่น จากนั้นเติมแบคทีเรียที่ต้องการ O2 ซึ่งเคลื่อนที่ได้ลงไปแล้ว นำสไลด์แต่ละแผ่นแยกไปใส่ในกล่องปิดสนิท(อากาศเข้าไม่ได้) ให้สาหร่ายในแผ่นสไลด์ ก. เจริญในที่มีแสง ส่วนแผ่นสไลด์ ข. และ ค. เจริญในที่มืดโดยให้สภาพแสงขาว และ แสงสีแดงตรงตำแหน่งต่างๆ ในแผ่นสไลด์ ข. และ ค. ได้ผลการทดลองดังภาพ

          2.1 จงอธิบายและให้เหตุผลการกระจายตัว ของแบคทีเรียในสไลด์ ก. ข. และ ค.
          แนวคำตอบ
          2.2 จากการทดลองจะสรุปผลการทดลองอย่างไร
          แนวคำตอบ

3. สาหร่ายสีแดงที่เจริญในน้ำค่อนข้างลึก มีสารสีที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงคือ คลอโรฟิลล์ แคโรทีนอยด์และไฟโคบิลิน การที่สาหร่ายสีแดงมีสารมีสารสีดังกล่าวมีประโยชน์อย่างไร
แนวคำตอบ

4. ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การถ่ายทอดอิเล็คตรอนแบบเป็นวัฏจักร และแบบไม่เป็นวัฏจักรแตกต่างกันอย่างไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อพืช
แนวคำตอบ

5. สารเหล่านี้มีบทบาทอย่างไรในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

          5.1 NADPH :: แนวคำตอบ
          5.2 H2O :: แนวคำตอบ
          5.3 RuBP :: แนวคำตอบ

6. ถ้าปฏิกิริยารีดักชันในกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ ถูกยับยั้งจะเกิดผลอย่างไร
แนวคำตอบ

7.จงอธิบายว่าพืช C4 และพืช CAM มีการปรับตัวอย่างไรในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนและมีความชื้นน้อย
แนวคำตอบ

8. โฟโตเรสไพเรชัน คืออะไร แตกต่างจากกระบวนการหายใจปกติหรือไม่ อย่างไร และมีความสำคัญต่อพืชอย่างไร
แนวคำตอบ

9. นำพืชขนาดเล็กชนิดเดียวกัน จากแหล่งเดียวกันจำนวน 2 ต้น มาทดลองโดย ต้น ก. ให้ได้รับแสงเต็มที่ ส่วนต้น ข. ให้ได้รับแสงรำไร หลังจากนั้นนำใบพืชจากทั้งสองต้นมาหาพื้นที่ผิวของใบในระยะเวลาต่างๆ พบว่าผลการทดลองเป็นดังกราฟข้างล่าง

          9.1 ระหว่างต้น ก. และ พืช ต้น ข. พืชต้นใดมีอัตราการเจริญเติบโตของใบสูงกว่า
          แนวคำตอบ
          9.2 ระหว่างพืชต้น ก. และพืชต้น ข. พืชต้นใดที่มีการเจริญเติบโตของใบมากกว่า
          แนวคำตอบ

 

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com