เฉลยคำถามท้ายบทที่ 13
                                                              การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต

 

 

 

4. ให้นักเรียนศึกษาตารางแสดงค่าร้อยละของสารต่างๆ  ที่อยู่ในเมล็ดและในต้นกล้าของพืช ชนิดหนึ่งที่มีอายุ 6 และ 9 วัน ดังตารางข้างล่างนี้แล้วตอบคำถาม

 

ไขมัน

โปรตีน

แป้ง

เซลลูโลส

สารอินทรีย์อื่นๆ

สารอนินทรีย์

น้ำหนักที่ลดลง

เมล็ด

33

24.0

0

15.0

23

5

-

ต้นกล้าอายุ 6 วัน

18

23.0

7

15.1

28

5

3.9

ต้นกล้าอายุ 9 วัน

16

23.5

3

16.6

29

5

6.9

จากข้อมูลข้างต้นนี้ให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดขณะที่กำลังงอก

แนวคำตอบ :: ขณะเมล็ดกำลังงอก ลิพิดลดลง โปรตีนเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ขณะที่แป้งและเซลลูโลสเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาจากลิพิด และเซลลูโลสเพิ่มขึ้นอาจเนื่องมาจาก ขณะที่มีการเจริญเติบโต จำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นจึงต้องมีการสร้างผนังเซลล์ และส่วนประกอบของเซลล์เพิ่มขึ้น น้ำหนักลดลงอาจจะเป็นเพราะมีการใช้พลังงานจากการสลายลิพิด และแป้ง เพื่อใช้ในการเจริญเติบโต และปริมาณน้ำในเมล็ดลดลง ส่วนสารอนินทรีย์คงที่อาจเป็นเพราะว่า     สารอนินทรีย์ นำไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโต แต่ไม่ได้สูญเสียไปจากเนื้อเยื่อพืช และที่ไม่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะว่ารากยังไม่สามารถทำหน้าที่ดูดสารอนินทรีย์ จากสิ่งแวดล้อมภายนอกได้

 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 3.กรุงเทพ:สกสค.2557.