เฉลยคำถามท้ายบทที่ 13
                                                              การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต

 

 

 

5. พืชบางชนิดมีวิวัฒนาการไปพร้อมๆกับแมลงที่ถ่ายเรณู ทำให้พืชชนิดนี้ มีแมลงชนิดที่จำเพาะเท่านั้นที่สามารถถ่ายเรณูได้ นักเรียนคิดว่าวิวัฒนาการของพืชในลักษณะนี้จะมีผลต่อพืชอย่างไร

แนวคำตอบ :: วิวัฒนาการของพืชในลักษณะนี้จะมีผลพืชชนิดนี้ คือ มีแมลงชนิดเดียวเท่านั้นที่จะช่วยในการถ่ายเรณู ดังนั้นปริมาณการถ่ายเรณูจึงขึ้นอยู่กับจำนวนของแมลง ถ้าแมลงชนิดนี้สูญพันธุ์จะมีผลต่อการถ่ายเรณูของพืชชนิดนี้

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 3.กรุงเทพ:สกสค.2557.