เฉลยคำถามท้ายบทที่ 17
                                                               
 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA
                                                          

 

 

 

1.กำหนดให้ในหลอดทดลอง 4หลอด แต่ละหลอดมี DNA 2 ชิ้น คือ DNA X และ DNA Y โดยที่  DNA X และ DNA Y มีขนาดเท่ากันที่ 1,000 คู่เบส (bp) ถ้า DNA X  มีจุดตัดจำเพาะโดยเอนไซม์ตัดจำเพาะ 3 ชนิด และ DNA Y มีจุดตัดจำเพาะโดยเอนไซม์ตัดจำเพาะ 1 ชนิด ดังแสดงในภาพ

จงระบายสีลงใน    เพื่อแสดงแถบ DNA ที่ปรากฏในเจลอิเล็กโทรโฟริซีสของชิ้น DNA  ในหลอดทดลองทั้ง 4 หลอด  ซึ่งใส่เอนไซม์ตัดจำเพาะทั้ง 4 ขนาด ซึ่งใส่เอนไซม์ตัดจำเพาะชนิดต่างๆ ลงไปเพื่อตัดชิ้น DNA ทั้ง 2 ชิ้นอย่างสมบูรณ์ดังนี้
หลอดทดลองที่ 1 ใส่ HindIII เพียงชนิดเดียว
หลอดทดลองที่ 2 ใส่ BamHI เพียงชนิดเดียว
หลอดทดลองที่ 3 ใส่ EcoRI และ HindIII
หลอดทดลองที่ 4 ใส่ BamHI , EcoRI และ HindIII

แนวคำตอบ

2. เมื่อทดลองนำ DNA จำนวนหนึ่งที่ได้จากการทำ PCR ของยีนที่ประกอบด้วย 10 โคดอนมาตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะชนิดต่างๆ จะได้ชิ้นส่วน DNA จำนวนมาก ให้นักเรียนหาลำดับเบสของยีนนี้ โดยอาศัยข้อมูลจากชิ้นส่วน DNA 7 ชิ้น ดังภาพ

แนวคำตอบ

3. ชิ้นส่วนของ DNA ที่มียีน X ยีน Y และ ยีน Z ดังแสดงในภาพ ก. ที่เกิดจากการตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะชนิดต่างๆ ถ้านักเรียนต้องการนำยีนทั้ง 3 ชนิดนี้ ใส่เข้าในแบคทีเรีย นักเรียนจะเลือกใช้เวกเตอร์ชนิดใดบ้างจากภาพ ข. เพราะเหตุใดจึงเลือดเวกเตอร์เหล่านั้น โดยใช้ข้อมูลของเอนไซม์ตัดจำเพาะของตารางที่ 17.1 ในหนังสือเรียน
แนวคำตอบ


ภาพ ก. แสดงลำดับเบสที่ปลาย 5’ และ ปลาย 3’ ของยีน X ยีน Y และยีน Z


ภาพ ข. แสดงเวกเตอร์ซึ่งมีจุดตัดจำเพาะของเอนไซม์ตัดจำเพาะชนิดต่างๆ

4. สาร A ผลิตมาจากยีนซึ่งมีขนาด 750 bp และมีคนได้ศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ ของยีนไว้แล้ว ถ้านักเรียนพบว่าสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนศึกษามียีนที่ผลิตสาร A แต่เจริญเติบโตได้ช้า และผลิตสาร A ได้น้อยนักเรียนจะทำอย่างไรเพื่อที่จะผลิตสาร A ได้เป็นจำนวนมาก ในระยะเวลาสั้น
แนวคำตอบ

5. จงอธิบายถึงการบำบัดด้วยยีน (Gene therapy)
แนวคำตอบ

6. จงอธิบายถึงจริยธรรมในการใช้พันธุวิศวกรรมในมนุษย์
แนวคำตอบ

7. จงอธิบายถึงการนำเทคนิคพันธุวิศวกรรมมาใช้ในการคัดเลือกพันธุ์พืช
แนวคำตอบ

8. จงอธิบายถึงอันตรายที่อาจเป็นไปได้ที่ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้มาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
แนวคำตอบ

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com  
q