เฉลยคำถามท้ายบทที่ 19 ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 

 

4. จงเติมเครื่องหมายถูกลงในตารางข้างล่างนี้ให้ตรงกับลักษณะของสัตว์นั้นๆ
แนวคำตอบ

ชนิดของสัตว์

เนื้อเยื่อแท้จริง

สมมาตรด้านข้าง

ช่องปากแบบโพรโทสโทรเมีย

ตัวอ่อนมีการลอกคราบ

ฟองน้ำ

 

 

 

 

พลานาเรีย

 

 

 

 

แมลง

 

 

 

 

หอย

 

 

 

 

ไส้เดือนดิน

 

 

 

 

แนวคำตอบ ::

ชนิดของสัตว์

เนื้อเยื่อแท้จริง

สมมาตรด้านข้าง

ช่องปากแบบโพรโทสโทรเมีย

ตัวอ่อนมีการลอกคราบ

ฟองน้ำ

-

-

-

-

พลานาเรีย

/

/

/

-

แมลง

/

/

/

/

หอย

/

/

/

-

ไส้เดือนดิน

/

/

/

-


 

 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 5.กรุงเทพ:สกสค.2555.