เฉลยคำถามท้ายบทที่ 19 ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 

 

5. จากไดโคโตมัสคีย์ที่ใช้ในการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังต่อไปนี้

          5.1  A B C D E F และ G น่าจะเป็นสัตว์ในกลุ่มใดบ้าง


                 แนวคำตอบ ::

A = ปลาปากกลม

B= ปลากระดูกอ่อน

C = ปลากระดูกแข็ง

D = สัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำ

E = สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

F = สัตว์เลื้อยคลาน

G = สัตว์ปีก

 

 

 


          5.2  ในการจำแนกพยูนจะต้องใช้ไดโคโตมัสคีย์ในข้อใดบ้าง


                 แนวคำตอบ :: 1ข. ------> 2ข. ------> 4ข. ------> 5ข.
                 ดังนั้น พะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 5.กรุงเทพ:สกสค.2555.