เฉลยคำถามท้ายบทที่ 19 ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 

 

6. ให้นักเรียนเลือกสิ่งมีชีวิต เช่น พืช หรือสัตว์ ที่นักเรียนชอบมากที่สุด โดยให้นักเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นั้น แล้วนำมาเสนอหรือเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่นการทำรายงาน การจัดป้ายนิเทศ เป็นต้น


แนวคำตอบ ::

1. ตัวอย่างเวบที่รวบรวมเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
     1.1 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
     1.2 ชนิดและสายพันธุ์ของมะพร้าว
     1.3 ชนิดและสายพันธุ์กล้วยไม้


 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 5.กรุงเทพ:สกสค.2555.