เฉลยคำถามท้ายบทที่ 20
                                                           ประชากร

 

 

 

 3. ปัญหาการเพิ่มจำนวนประชากรมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นั้นก่อให้เกิด ปัญหาใดบ้าง และควรจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไร

แนวคำตอบ ::
ประชากรมนุษย์ เมื่อเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาดังนี้

     1. ที่อยู่อาศัยแออัด หรือขาดแคลนที่อยู่อาศัย
     2. ขาดแคลนอาหาร
     3. เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
     4. สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมทำให้เกิดปัญหามลพิษ เกิดโรคระบาด และเกิดความเครียดเป็นต้น

     วิธีแก้คือ ควรมีการวางแผนครอบครัว ควบคุมอัตราการเกิดของประชากรมนุษย์ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละชุมชน ที่มนุษย์อาศัยอยู่

 

         

 

 


 

 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 5.กรุงเทพ:สกสค.2555.