เฉลยคำถามท้ายบทที่ 20
                                                           ประชากร

 

 

 

 4. ปัจจัยใดเป็นสาเหตุทำให้เกิดการอพยพของประชากร

แนวคำตอบ ::
     1. สภาพแวดล้อมในถิ่นที่อยู่อาศัย เดิมไม่เหมาะสม เกิดปัญหามลพิษขึ้น
     2. จำนวนประชากรหนาแน่นเกินไป เกิดการแก่งแย่งในด้านต่างๆ
     3. ขาดแคลนอาหาร
     4. เกิดภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม โรคระบาดต่างๆ
     5. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และ การศึกษา


 

         

 

 


 

 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 5.กรุงเทพ:สกสค.2555.