เฉลยคำถามท้ายบทที่ 20
                                                           ประชากร

 

 

 

 5. สัดส่วนของประชากร ที่มีอายุต่างกัน สามารถใช้คาดคะเนการเปลี่ยนแปลง ขนาดของประชากรในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างไร และในประเทศที่กำลังพัฒนา จำนวนประชากรในระยะก่อนสืบพันธุ์ ระยะสืบพันธุ์ และระยะหลังสืบพันธุ์ จะเป็นอย่างไร

แนวคำตอบ ::
         สัดส่วนของประชากรในช่วงอายุต่างกัน สามารถใช้คาดคะเน อัตราการเกิดและจำนวนประชากรในปัจจุบัน และอนาคตได้ เพราะโครงสร้างอายุของประชากรมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเพิ่มจำนวนของประชากร ในประเทศที่พัฒนา จำนวนประชากรในวัยก่อนเจริญพันธุ์มีมากกว่าวัยเจริญพันธุ์มาก และประชากรในวัยเจริญพันธุ์มีมากกว่าวัยหลังเจริญพันธุ์เล็กน้อย


 

         

 

 


 

 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 5.กรุงเทพ:สกสค.2555.