เฉลยคำถามท้ายบทที่ 20
                                                           ประชากร

 

 

 

 6. ในการเลี้ยงแบคทีเรีย 50 เซลล์ในจานเพาะเชื้อ แบคทีเรียแบ่งตัวทุกๆ15 นาที ถ้าคิดว่าแบคทีเรียไม่มีการตายเลย เมื่อเวลาผ่านไป 3 ชั่วโมง

          6.1 จำนวนประชากรจะเพิ่มเป็นเท่าใด และแนวโน้มของกราฟ จะเป็นรูปแบบใด
          

          แนวคำตอบ ::
         เพิ่มเป็น 204,800 เซลล์ แนวโน้มของกราฟจะเป็นแบบเอ็กโพเนนเชียล โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้
          ใช้สูตร
          ให้          p =  จำนวนประชากรที่ต้องการหา
                         l  =  ประชากรเริ่มแรก
                         t =  จำนวนครั้ง


วิธีคำนวณเวลา 3 ชั่วโมงแบ่งตัวทุกๆ 15 นาที จะได้  t  = 12 ครั้ง
แทนค่า  

 

          6.2 เมื่อทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่ง แล้วมีตัวต้านทานในสิ่งแวดล้อม ใดเกิดขึ้นบ้าง
          

          แนวคำตอบ :: เมื่อทิ้งไว้ระยะหนึ่งแล้ว มีตัวต้านทานในสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นคือ ขาดแคลนอาหาร ที่อยู่อาศัยแออัด สภาพแวดล้อมเป็นพิษ


 

 

 


 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 5.กรุงเทพ:สกสค.2555.