เฉลยคำถามท้ายบทที่ 21
                                                               
 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม


                                                          

 

 

 

1. นักเรียนจะมีแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามลพิษของน้ำได้อย่างไร
แนวคำตอบ

2. ในป่าไม้มีสิ่งมีชีวิตที่สำคัญกี่กลุ่ม อะไรบ้าง ยกตัวอย่างประกอบ
แนวคำตอบ

3. การที่พื้นที่ป่าไม้ลดลง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่ และมีผลต่อปัจจัยทางชีวภาพหรือไม่ อย่างไร
แนวคำตอบ

4. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ได้ นักเรียนคิดว่าจะสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยวิธีใดบ้าง
แนวคำตอบ

5. ปัญหาที่แท้จริงของการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า เนื่องมาจากสาเหตุใด อธิบายพร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันมิให้สัตว์ป่าที่เหลือสูญพันธุ์ไป
แนวคำตอบ

6. การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชตามแนวระดับ และการปลูกพืชหมุนเวียน ช่วยรักษาคุณภาพของดินได้อย่างไร
แนวคำตอบ

7. การกระทำของมนุษย์ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ได้แก่อะไรบ้าง และเกิดขึ้นได้อย่างไร
แนวคำตอบ

8. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ มีผลดีต่อการพัฒนาประเทศ แต่มีผลกระทบต่อการคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด
แนวคำตอบ

9. เพราะเหตุใด ในปัจจุบันนี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงทวีความรุนแรง ขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่รัฐบาลได้มีการออกพระราชบัญญัติมาบังคับใช้ และควบคุมมากมายให้แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาดังกล่าว
แนวคำตอบ

10. เพราะเหตุใด การพัฒนาจึงต้องดำเนินการควบคู่ ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวคำตอบ

11. เพราะเหตุใด ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึงให้ความสนใจกับกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
แนวคำตอบ

12. เพราะเหตุใด การนำชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาในประเทศจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม
แนวคำตอบ

 

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com