เฉลยคำถามท้ายบทที่ 2
                                                           เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

 

 

 

   2. ถ้าเยื่อหุ้มเซลล์เป็นเยื่อที่ยอมให้สารทุกชนิดผ่าน จะมีผลต่อเซลล์และโครงสร้างอย่างไร

     แนวคำตอบ : ถ้าเยื่อหุ้มเซลล์เป็นเยื่อที่ยอมให้สารทุกชนิดผ่านจะมีผลต่อเซลล์ คือ เซลล์จะไม่สามารถรักษาสภาพแวดล้อมภายในเซลล์ให้เหมาะสมต่อกระบวนการเมแทบอลิซึมในเซลล์ได้

 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 1.กรุงเทพ:สกสค.2553.