เฉลยข้อสอบO-net ( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2559 สอบกุมภาพันธ์ 2560

 
ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2559 สอบกุมภาพันธ์ 2560

ข้อ 1 (3)

ข้อ 2 (4)

ข้อ 3 (2)

ข้อ 4 (5)

ข้อ 5 (3)

ข้อ 6 (3)

ข้อ 7 (3)

ข้อ 8 (5)

ข้อ 9 (4)

ข้อ 10 (2)

ข้อ 11 (2)

ข้อ 12 (2)

ข้อ 13 (4)

ข้อ 14 (2)

 

 

 

 

ข้อ 15 (2)

ข้อ 16 (3)

ข้อ 17 (1)

ข้อ 18 (2)

 

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน

พันธมิตร

HSK

MUIC

MSU EPT

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ข้อ 16) ปัจจัยใดไม่ทำให้สิ่งมีชีวิตเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (O-net 59)

1.   ภัยพิบัติ
2.   การลดลงของประชากร
3.   การอพยพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
4.   การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
5.   การขาดความหลากหลายทางพันธุกรรม

 


 

คำตอบข้อ 16 ) ตอบ ( 3 ) การอพยพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

เหตุผล

เพราะการอพยพตามธรรมชาติ เกิดเมื่อสภาวะแวดล้อมในการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ปัจจุบันไม่เหมาะสม เช่น อาหารไม่พียงพอ ฤดูหนาว หรือเพื่อการผสมพันธุ์ ดังนั้นการอพยพไปยังแหล่งที่อยู่ใหม่จึงเป็นเหตุเพื่อ ความอยู่รอด และดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ จึงไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์        

 

 
ข้อ 17)  ข้อใดจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตซึ่งอยู่ในสถานะของแข็ง และเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทที่สามารถฟื้นฟูหรือสร้างทดแทนได้ 
(O-net 59)

1.   ดิน
2.   แร่
3.   ป่าไม้
4.   แสงแดด
5.  ถุงพลาสติก

 


คำตอบข้อ 17 ) ตอบ 1 ดิน

เหตุผล

เพราะดิน ไม่มีชีวิต มีสถานะเป็นของแข็ง และเป็นทรัพยากรประเภทเกิดใหม่ทดแทนได้

ส่วนข้ออื่น

ทรัพยากร

ลักษณะของทรัพยากร

แร่

ไม่มีชีวิต สถานะของแข็ง เป็นทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไป

ป่าไม้

มีชีวิต สถานะของแข็ง เป็นทรัพยากรประเภทใช้แล้วเกิดใหม่ทดแทนได้

แสงแดด

ไม่มีชีวิต เป็นทรัพยากรประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ้น

ถุงพลาสติก

ไม่มีชีวิต เป็นวัสดุที่ต้องใช้ทรัพยากรในการผลิตขึ้นมา

 

 
ข้อ 18) ข้อมูลพื้นที่ของภาคต่างๆ ในประเทศไทยและพื้นที่ป่าไม้ที่เหลืออยู่ของแต่ละภาค ดังตาราง (O-net 59)

ภาค

พื้นที่ของภาค (ไร่)

พื้นที่ป่าไม้ (ไร่)

ภาคเหนือ

106,027,681

59,248,268

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

105,533,956

16,695,417

ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก

64,938,312

19,240,544

ภาคใต้

44,196,933

10,934,336

ข้อใดสรุปได้เหมาะสมที่สุด
1.   พื้นที่ป่าไม้ในภาคต่างๆ ยังมีปริมาณค่อนข้างมาก
2.   ภาคเหนือ น่าจะเป็นแหล่งของต้นน้ำลำธารที่สำคัญที่สุด
3.   ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มีพื้นที่ป่าไม้เท่ากัน
4.   ภาคใต้ มีพื้นที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละของพื้นที่ของภาคน้อยที่สุด
5.   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีป่าไม้น้อยเพราะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง  

 


คำตอบข้อ 18 ) ตอบ ( 2 ) ภาคเหนือ น่าจะเป็นแหล่งของต้นน้ำลำธารที่สำคัญที่สุด

เหตุผล

การสรุปควรมาจากข้อเท็จจริงในข้อมูล แต่ตัวเลือกที่ 1,3,4,5 จะเสริมข้อคิดเห็นลงไปด้วยเช่นในข้อ

ข้อ 1 พื้นที่ป่าไม้ในภาคต่างๆ ยังมีปริมาณค่อนข้างมาก ==> คำว่า ค่อนข้างมาก เป็นคำที่นำมาสรุปไม่ได้เมื่อพิจารณาจากข้อมูล
ข้อ 2  ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มีพื้นที่ป่าไม้เท่ากัน ==> เนื่องจากเป็นการนำเสนอในภาพรวมจึงสรุปไม่ได้ว่าจริงแล้วเท่ากันหรือไม่
ข้อ 4  ภาคใต้ มีพื้นที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละของพื้นที่ของภาคน้อยที่สุด ==> ภาคที่พื้นที่ป่ามีร้อยละของพื้นที่น้อยที่สุดเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังตาราง


ภาค

พื้นที่ของภาค (ไร่)

พื้นที่ป่าไม้ (ไร่)

ร้อยละพื้นที่ป่าต่อพื้นที่

ภาคเหนือ

106,027,681

59,248,268

55.87999987

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

105,533,956

16,695,417

15.81994804

ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก

64,938,312

19,240,544

29.62895617

ภาคใต้

44,196,933

10,934,336

24.74003343

ข้อ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีป่าไม้น้อยเพราะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ==> คำว่าภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงไม่มีในข้อมูลจึงสรุปไม่ได้

*** ดังนั้นข้อที่สรุปได้ดีที่สุดคือ ข้อ 2  ภาคเหนือ น่าจะเป็นแหล่งของต้นน้ำลำธารที่สำคัญที่สุด
เพราะดูจากพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ก็มีค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกภาค

 

 
 
 

เลือกข้อถัดไปเพื่อเข้าศึกษา

 

<< ย้อนกลับ


[ ข้อ 1-5 ]
/ [ ข้อ 6-10 ] / [ ข้อ 11-15 ] / [ ข้อ 16-18 ]

 

 

 
 
 

 


กลับหน้าหลัก

พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ช่องทางติดตามผลงงานทาง Youtube ::

ติดตามผลงานทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค  ::