หน้าหลัก สื่อการสอน วิจัย/โครงงาน พัฒนาบุคลิกภาพ มุมผ่อนคลาย  


วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง
การพัฒนสื่อโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา

 

             การพัฒนสื่อโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3-5 และ รายวิชาชีววิทยา4ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3-5 โดยการศึกษาผู้ทำวิจัยแบ่งการศึกษาเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่1 สอบถามคุณลักษณะที่ดีของการสอนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPointพบคุณลักษณะที่ดีที่นักเรียนให้ข้อมูลดังนี้
คือ สรุปเนื้อหาได้ครอบคลุมไม่ต้องจดบันทึกเพิ่มมาก   , มีภาพเคลื่อนไหวทำให้ไม่น่าเบื่อ สวยงาม สะอาดเรียบร้อยแสดงถึงความประณีต , ช่วยให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อได้ดีขึ้น,มีการแสดงภาพที่เหมาะสมเข้าใจง่าย ,มีการเรียงลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนง่ายต่อการทำความเข้าใจ,สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ,สอดคล้องกับวัย ค่านิยม และความสนใจของผู้เรียน ,เป็นสื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ,เพิ่มความแปลกใหม่ในการจัดการเรียนรู้ ,ทำให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้,ทำให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาชีววิทยามากขึ้น,ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาชีววิทยาได้ดียิ่งขึ้น และ ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าอยู่ และ น่าเรียนมากขึ้น
ตอนที่2
สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการสอนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Powerpoint ตามรายการที่รวบรวมข้อมูลได้ใน ตอนที่ 2 โดยใช้แบบสอบถามคุณลักษณะของโปรแกรม Microsoft Office Powerpoint ที่ใช้ประกอบการสอนในรายวิชาชีววิทยา เพื่อศึกษาความสอดคล้องพบว่า สื่อโปรแกรมMicrosoft Office Powerpoint ที่ใช้สอนมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในระดับ4 (ดีมาก) 
ตอนที่ 3
ครูสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนขณะเรียนโดยใช้ โปรแกรม Microsoft Office Powerpoint ในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ ความสนใจ,
เข้าใจ, มีความสุขกับการเรียนและ พฤติกรรมที่ได้พึงประสงค์พบว่าการสอนโดยใช้สื่อโปรแกรมMicrosoft Office PowerPoint ใช่วยให้นักเรียน    มีความสนใจ ในระดับ 4 (ดีมาก) มีความเข้าใจ  ในระดับ3 (ดี) มีความสุขในการเรียน ในระดับ4 (ดีมาก)  แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในระดับ3 (ดี)

   

เผยแพร่โดย ครูนันทนา สำเภา
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ