nana-biomedium
 
แบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่กันและกันเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กไทยให้ก้าวไกล เป็นคนเก่ง คนดี และ มีคุณธรรม .
Custom Search
nana
ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน , การรักษาดุลยภาพภายในร่างกาย
 
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต , การรับรู้และการตอบสนอง , ระบบต่อมไร้ท่อ , พฤติกรรมของสัตว์ ,
 
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชมีดอก , การสังเคราะห์แสง , การสืบพันธ์ของพืชดอก , การตอบสนองของพืช
 
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม , ยีนและโครโมโซม , พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA ,วิวัฒนาการ , ความหลากหลายทางชีวภาพ
ระบบนิเวศ ,การเปลี่ยนแปลงแทนที่ , ประชากร , มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
     

                         สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน
                                          ลิงก์ผู้สนับสนุน

เฉลยข้อสอบ O-netม.6 (ชีววิทยา)

 

 

                   สื่อการสอนรายวิชาชีววิทยา หลักสูตร 2551

 

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2548

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2549

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2550

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2551

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2552

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2553

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2558

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2559

Download ข้อสอบ O-net ม.6วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ O-net ม.6วิชาวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2548

ข้อสอบ O-net ม.6วิชาวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2549

ข้อสอบ O-net ม.6วิชาวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2550

ข้อสอบ O-net ม.6วิชาวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2551

ข้อสอบ O-net ม.6วิชาวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2552

ข้อสอบ O-net ม.6วิชาวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2553

 

 สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน
 ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

ติดตามข่าวสารของนานาไบโอผ่านทาง facebook

 

 
 
   
               

พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา E-mail :: pnpn@chaiyo.com