หน้าหลัก สื่อการสอน วิจัย/โครงงาน พัฒนาบุคลิกภาพ มุมผ่อนคลาย  

ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างของร่างกาย

 

           รายงานผลการพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
           2.1   เพื่อสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ 80/80
           2.2   เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รหัสวิชา ว32101     
                   หน่วยที่ 1 เรื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
           2.3   เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง


           1. ประชากร เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมราชวงศา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ ที่กำลังเรียนปีการศึกษา  2552 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว32101 จำนวน 7 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 221 คน
           2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมราชวงศา ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 255 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 32101 ห้อง ม.2/1 จำนวน 38 คน  ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  ( Simple random sampling ) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  ( ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ: 2540 หน้า 219 )

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-testผลการวิเคราะห์ปรากฏผล ดังนี้
           1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคือ 85.33/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80
           2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และหลังเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .01โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
           3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ( X  = 4.56)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา

           1. ได้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  สำหรับใช้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน ว32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 1 เรื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
           2. เป็นแนวทางในการผลิตชุดกิจกรรมและพัฒนาสื่อการสอน ในเนื้อหาวิชาอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
           3 . เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนได้แนวคิดและแนวทางในการจัดกระบวนการเรียน การสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในเรื่องอื่น ๆ ได้

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า

จากการศึกษาเรื่องรายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว32101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  หน่วยที่ 1      เรื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

           1. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยที่  1  เรื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ทั้ง  10  ชุด มีประสิทธิภาพ  84.3 / 81.21 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
           2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว32101 หน่วยที่ 1 เรื่องระบบต่าง ๆของร่างกาย  โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาสาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่  ระดับ  .01 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
           3. การจัดการเรียนรู้ ผลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ว32101 หน่วยที่ 1 เรื่องระบบต่าง ๆ ของร่างกาย โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ  0.5565 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้


 
   

เผยแพร่โดย นางยุพาพร   มหาโยธี
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
 ปีการศึกษา 2553