หน้าหลัก สื่อการสอน วิจัย/โครงงาน พัฒนาบุคลิกภาพ มุมผ่อนคลาย  


วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนกับการสอนแบบปกติ

 

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1)เพื่อพัฒนาชุดการสอนรายวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม(2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ (3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยาหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนกับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นชุดการสอนรายวิชาชีววิทยา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทดสอบค่าที Dependent Sample t test
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

  1. ผลการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
    ที่ 6 เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.79/86.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เมื่อพิจารณาเป็นรายเรื่องพบว่า เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ ของเมนเดล มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.60/88.42 เรื่อง กฎแห่งการแยกตัวของยีน มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.00/84.77 และเรื่อง กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.77/82.08 ซึ่งประสิทธิภาพของชุดการสอนทั้ง 3 ชุด สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

     2.  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม (=30.76) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยภาพรวม (=22.84) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยวิธีการสอนปกติ

      3.   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยาหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนกับการสอนแบบปกติ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ภาพรวมมีผลสัมฤทธิ์แตกต่างจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05และเมื่อพิจารณาเป็นรายเรื่องพบว่า ชุดการสอนทั้ง 3 เรื่อง คือ การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล , กฎแห่งการแยกตัวของยีน และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระมีผลสัมฤทธิ์แตกต่าง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

 

   

เผยแพร่โดย ครูนันทนา สำเภา
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ