เฉลยคำถามท้ายบทที่ 11
                                                           การสังเคราะห์ด้วยแสง

  

 

1. จากรูปโครงสร้างของคลอโรพลาสต์ จงเติมคำต่อไปนี้ลงในภาพ และหน้าข้อความที่มี
ความสัมพันธ์กัน

outer membrane/outer envelope

stroma lamella

stroma

granum

inner membrane/inner envelope

thylakoid

lumen

 

ตอบ

lumen

1.1 ช่องภายในไทลาคอยด์ซึ่งมีของเหลวที่ประกอบด้วย เอนไซม์ต่างๆ

stroma

1.2 ของเหลวภายในคลอโรพลาสต์มีเอนไซม์ที่จำ เป็นสำ หรับ การสังเคราะห์ด้วยแสง

granum

1.3 แต่ละตั้ง (stack) ของไทลาคอยด์ที่ทับซ้อนกัน

outer membrane/outer envelope

1.4 เยื่อชั้นนอกสุดของคลอโรพลาสต์

thylakoid

1.5 เยื่อในคลอโรพลาสต์ที่มีการเกิดปฏิกิริยาแสง

inner membrane/inner envelope

1.6 เยื่อชั้นที่ขนานกับเยื่อชั้นนอกของคลอโรพลาสต์เกี่ยวข้อง กับการลำ เลียงสารเข้า-ออก

                                                                      

หน้าหลัก .............<<<< ก่อนหน้า..............ถัดไป >>>>


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3 ฉบับเผยแพร่ 2563.