เฉลยคำถามท้ายบทที่ 11
                                                           การสังเคราะห์ด้วยแสง

  

 

2. ในการทดลองหนึ่ง ชั่งสาหร่ายหางกระรอกให้มีน้ำ หนักเท่าๆ กัน ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด เท่ากัน ซึ่งใส่น้ำ 200 mL แล้วเติมสารละลายโบรโมไทมอลบลูซึ่งเป็นอินดิเตอร์สำ หรับ กรด-เบส ลงไป 2 mL นำ ขวดหนึ่งไปตั้งไว้ในที่มีแสง อีกขวดหนึ่งไปตั้งไว้ในที่มืด เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ดังรูป

ผลการทดลองพบว่าขวดที่ตั้งอยู่ในที่มีแสงจะยังคงเป็นสีฟ้า ส่วนขวดที่ตั้งในที่มืดจะเปลี่ยน จากสีฟ้าเป็นสีเขียวแกมเหลือง เพราะเหตุใดสาหร่ายที่อยู่ในที่มืดจึงทำ ให้สารละลายในขวด เปลี่ยนสี

แนวคำตอบ

         เนื่องจากในที่มืดสาหร่ายหางกระรอกไม่มีการสังเคราะห์ด้วยแสง ดังนั้นจึงไม่มีการใช้CO2 แต่ได้CO2 มาจากการหายใจระดับเซลล์ของพืช จึงทำ ให้สารละลายมีความเป็นกรดมาก ขึ้น มีผลทำ ให้สารละลายโบรโมไทมอลบลูเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเขียวแกมเหลือง ส่วนขวด ที่อยู่ในที่มีแสงสาหร่ายหางกระรอกมีการสังเคราะห์ด้วยแสงและมีการใช้CO2 ทำ ให้เมื่อ ทดสอบกับสารละลายโบรโมไทมอลบลูจึงไม่เปลี่ยนสี

                                                                      

หน้าหลัก .............<<<< ก่อนหน้า..............ถัดไป >>>>


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3 ฉบับเผยแพร่ 2563.