เฉลยคำถามท้ายบทที่ 11
                                                           การสังเคราะห์ด้วยแสง

  

 

4. จากแผนภาพสรุปกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในคลอโรพลาสต์ของพืช C3 จงเติมชื่อ ปฏิกิริยา สารตั้งต้น และผลิตภัณฑ์ด้านล่างลงในแผนภาพให้ถูกต้อง


H2O

CO2

O2

ATP

ADP+Pi

NADPH

NADP+

starch

G3P

sucrose

amino acid

fatty acid

light reaction

Calvin cycle

คำตอบ

หมายเหตุ
ATP และ NADPH สลับกันได้
NADP+ และ ADP+Pi สลับกันได้
sucrose, fatty acid และ amino acid สลับกันได้

 

                                                                      

หน้าหลัก .............<<<< ก่อนหน้า..............ถัดไป >>>>


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3 ฉบับเผยแพร่ 2563.