เฉลยคำถามท้ายบทที่ 11
                                                           การสังเคราะห์ด้วยแสง

  

 

3. นักวิทยาศาสตร์ได้ทำ การทดลองโดยนำ สาหร่ายสีเขียวชนิดหนึ่งวางลงบนสไลด์3 แผ่น จากนั้นเติมแบคทีเรียที่ต้องการ O2 ซึ่งเคลื่อนที่ได้ลงไป แล้วนำ สไลด์แต่ละแผ่นแยกไปใส่ ในกล่องใสที่ปิดสนิท (อากาศเข้าไม่ได้) โดยให้สาหร่ายในแผ่นสไลด์ก. เจริญในที่มีแสง ส่วนแผ่นสไลด์ข. และ ค. เจริญในที่มืด และให้แสงขาวและแสงสีแดง ตรงตำแหน่งต่างๆ ในแผ่นสไลด์ข. และ ค. ได้ผลการทดลองดังรูป


3.1 จงอธิบายและให้เหตุผลการกระจายตัวของแบคทีเรียในสไลด์ ก. ข. และ ค.
แนวคำตอบ
    ๐  สไลด์ ก.ในที่มีแสง สาหร่ายสังเคราะห์ด้วยแสงและปล่อย O2 ออกมา ดังนั้นในบริเวณ ที่มีคลอโรพลาสต์จะมีแบคทีเรียมารวมกลุ่มกัน เพื่อรับO2 ไปใช้ในกระบวนการหายใจ

    ๐  สไลด์ ข.ในที่มืด สาหร่ายไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้แต่บริเวณที่มีคลอโรพลาสต์ ได้รับแสงขาวก็จะสังเคราะห์ด้วยแสงได้และปล่อย O2 ออกมาบริเวณที่คลอโรพลาสต์ ได้รับแสงขาวจึงมีแบคทีเรียมารวมกลุ่มกัน แต่บริเวณแสงขาวส่องไม่ถูกสายของ คลอโรพลาสต์ก็จะไม่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงบริเวณนี้จึงไม่มีO2 แบคทีเรียจึงไม่มา รวมกลุ่มกัน

    ๐  สไลด์ ค. ในที่มืด เมื่อให้แสงสีแดงบริเวณที่มีคลอโรพลาสต์บริเวณนี้ก็จะสามารถ สังเคราะห์ด้วยแสงได้เช่นเดียวกับให้แสงขาวในสไลด์ข. แต่ในสไลด์ค. บริเวณแสง สีแดงที่ส่องไม่ถูกสายของคลอโรพลาสต์ก็จะไม่มีการสังเคราะห์ด้วยแสง แบคทีเรียจึง ไม่มารวมกลุ่มกัน

 

3.2 จากการทดลองจะสรุปผลการทดลองอย่างไร
แนวคำตอบ
     การสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดบริเวณคลอโรพลาสต์ที่ได้รับแสงขาวหรือแสงสีแดง

 

 

                                                                      

หน้าหลัก .............<<<< ก่อนหน้า..............ถัดไป >>>>


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3 ฉบับเผยแพร่ 2563.