เฉลยคำถามท้ายบทที่ 11
                                                           การสังเคราะห์ด้วยแสง

  

 

6. จากข้อมูลเปรียบเทียบโครงสร้างและกลไกการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM จงใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องแต่ละข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน (สามารถตอบซ้ำได้)

 

                                                                      

หน้าหลัก .............<<<< ก่อนหน้า..............ถัดไป >>>>


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3 ฉบับเผยแพร่ 2563.