เฉลยคำถามท้ายบทที่ 11
                                                           การสังเคราะห์ด้วยแสง

  

 

7. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความเข้มแสงกับอัตราการตรึง CO2 สุทธิของพืชชนิดหนึ่งที่ อุณหภูมิ25 °C ดังรูป

จงตอบคำ ถามต่อไปนี้
7.1 จากรูปแสงเป็นปัจจัยจำ กัดต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ความเข้มแสงประมาณช่วงใด
คำตอบ

      ความเข้มแสงที่เป็นปัจจัยจำ กัดต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงคือ ประมาณ 0-1,250 µmol m -2 s -1

 

7.2 ใส่อักษร A ในตำแหน่งที่ความเข้มแสงมีผลทำ ให้อัตราการปล่อย CO2 เท่ากับอัตรา การตรึง CO2
คำตอบ

       

คำอธิบาย
        ตำแหน่งที่ความเข้มแสงมีผลทำให้อัตราการปล่อย CO2 เท่ากับอัตราการตรึง CO2 เป็น จุดตัดบนแกน X ซึ่งจากกราฟเป็นจุดที่มีความเข้มแสง ประมาณ 125 µmol m -2 s -1

 

7.3 ใส่อักษร B ในตำ แหน่งที่เป็นจุดอิ่มตัวของแสง และให้เหตุผลประกอบ
คำตอบ

คำอธิบาย

      จุดอิ่มตัวของแสงเป็นตำ แหน่งที่ เพิ่มความเข้มแสง แล้วอัตรา การตรึง CO2 สุทธิไม่เพิ่มขึ้น ซึ่ง จากกราฟเป็นจุดที่มีความเข้มแสง ประมาณ 1,250 µmol m -2 s -1

                                                                      

หน้าหลัก .............<<<< ก่อนหน้า..............ถัดไป >>>>


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3 ฉบับเผยแพร่ 2563.