เฉลยคำถามท้ายบทที่ 11
                                                           การสังเคราะห์ด้วยแสง

  

 

8.  กราฟแสดงความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 และพืช C4 ในข้อใดถูกต้อง

แนวคำตอบ

คำอธิบาย
         เมื่อความเข้มแสงสูงขึ้น อุณหภูมิสูงขึ้นประสิทธิภาพของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ของพืชทั่วไปก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยถึงระดับหนึ่ง ที่ความเข้มแสงสูงจะมีผลทำ ให้อุณหภูมิสูงขึ้นด้วย เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะทำ ให้ความเข้มข้น ของ CO2 ต่อ O2 ลดลง ทำ ให้พืช C3 มีการเกิดโฟโตเรสไพเรชันสูงขึ้น อัตราการสังเคราะห์ ด้วยแสงจะลดลง ในขณะที่พืชC4 มีกลไกในการเพิ่มความเข้มข้นของCO2 ในเซลล์บันเดิลชีท ทำ ให้เกิดโฟโตเรสไพเรชันน้อย จึงรักษาอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงไว้ได้ดีกว่าพืช C3

 

                                                                      

 

 

หน้าหลัก .............<<<< ก่อนหน้า..............ถัดไป >>>>


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3 ฉบับเผยแพร่ 2563.