เฉลยคำถามท้ายบทที่ 12
                                             การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

  

 

1. ในการศึกษาการงอกของมันฝรั่ง พบว่าเมื่อสภาวะแวดล้อมเหมาะสมจะงอกต้นเล็ก ๆ
จากหัวดังรูป 1 และถ้าตัดยอดต้นมันฝรั่งที่งอกออกมาพบว่าจะเกิดต้นเล็ก ๆ จากตาที่อยู่
ถัดไปดังรูป 2 ถ้าตัดหัวมันฝรั่งออกเป็นส่วน ๆ ตามขวาง แต่ละส่วนมีตาติดอยู่ ผลการทดลอง
จะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด

ตอบ

     ผลการทดลองพบว่า ชิ้นส่วนที่ตัดออก ตาที่ติดอยู่จะงอกเป็นต้นเล็กๆ เพราะไม่มีออกซิน ยับยั้งการเจริญของตา

 

 

                                                                      

หน้าหลัก .............<<<< ก่อนหน้า..............ถัดไป >>>>


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3 ฉบับเผยแพร่ 2563.