เฉลยคำถามท้ายบทที่ 12
                                             การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

 

 

 2. ในการศึกษาการงอกของมันฝรั่ง พบว่าเมื่อสภาวะแวดล้อมเหมาะสมจะงอกต้นเล็ก ๆ
จากหัวดังรูป 1 และถ้าตัดยอดต้นมันฝรั่งที่งอกออกมาพบว่าจะเกิดต้นเล็ก ๆ จากตาที่อยู่
ถัดไปดังรูป 2 ถ้าตัดหัวมันฝรั่งออกเป็นส่วน ๆ ตามขวาง แต่ละส่วนมีตาติดอยู่ ผลการทดลอง
จะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด

(..........เฉลย..........)

 

2. จงศึกษาการทดลองนี้แล้วตอบคำ ถาม จากการทดลองเพาะต้นกล้าของถั่วพันธุ์เตี้ยกับถั่วพันธุ์สูง เมื่อตัดยอดออกแล้วนำ แผ่นวุ้น ไปวางดังการทดลองในรูป

(..........เฉลย..........)

เมื่อทดลองไป 2 สัปดาห์พบว่าการทดลองที่ 1 และ 3 ต้นถั่วมีความสูงขึ้นใกล้เคียงกัน แต่การทดลองที่ 2 มีความสูงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นักเรียนจะสรุปผลการทดลองนี้อย่างไ

 

3.ถ้าตัดปลายโคลีออพไทล์ของข้าวโพดไปวางบนแผ่นวุ้น นำ วุ้นมาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ทำ การ ทดลองกับต้นกล้าข้าวโพด 2 ต้น ที่ตัดปลายโคลีออพไทล์ออก ดังรูป

 

3.1 ผลการทดลองจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด

(..........เฉลย..........)

3.2 ถ้านำ การทดลองไปไว้ในที่มืด ผลการทดลองจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด

(..........เฉลย..........)

 

4.ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช นักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวถึงสัดส่วนของออกซินและไซโทไคนิน ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของยาสูบไว้ดังนี้ ถ้าสัดส่วนของออกซินต่อไซโทไคนิน

      ๐ สูงจะชักนำ ให้เกิดราก
      ๐ ต่ำ จะชักนำ ให้เกิดยอด
      ๐ ปานกลางจะชักนำ ให้เกิดแคลลั

       ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของพืชและปริมาณฮอร์โมนพืชที่มีอยู่ภายในเนื้อเยื่อพืช เมื่อนำ ชิ้นส่วน ของพืชชนิดหนึ่งมาเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งที่เติมออกซินและไซโทไคนินความเข้มข้นต่างๆ กัน ผลที่ได้เป็นไปตามการทดลองของนักวิทยาศาสตร์โดยสัดส่วนของออกซินต่อไซโทไคนินของ เนื้อเยื่อพืชที่สามารถชักนำ ให้เกิดแคลลัสได้คือ ออกซิน 1.00 mg/mL ไซโทไคนิน 1.00 mg/mL

      จงพิจารณาลักษณะของชิ้นส่วนพืชที่คาดว่าจะได้หลังจากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชนิดนี้เป็น เวลา 3 เดือน โดยนำ ตัวอักษรหน้าข้อความแสดงลักษณะของชิ้นส่วนพืชเติมลงในตารางให้ สัมพันธ์กับความเข้มข้นของออกซินและไซไทไคนิน

ลักษณะของชิ้นส่วนพืชที่คาดว่าจะได้
ก. ชิ้นส่วนพืชมีรากเกิดขึ้น
ข. ชิ้นส่วนพืชมีแคลลัสเกิดขึ้น
ค. ชิ้นส่วนพืชมียอดเกิดขึ้น
ง. ชิ้นส่วนพืชไม่มีการพัฒนา

(..........เฉลย..........)

สารสังเคราะห์ที่มีสมบัติคล้ายฮอร์โมนพืช

ความเข้มข้นของออกซิน (mg/mL)

0.00

1.00

ความเข้มข้นของไซโทไคนิน (mg/mL)

0.00

......

......

1.00

.....

......

 

5.จงใส่เครื่องหมายถูก ( / ) หน้าข้อความที่ถูกต้อง ใส่เครื่องหมายผิด (×) หน้าข้อความที่ ไม่ถูกต้อง และขีดเส้นใต้เฉพาะคำ หรือส่วนของข้อความที่ไม่ถูกต้อง และแก้ไขโดยตัดออก หรือเติมคำ หรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

(..........เฉลย..........)

……….

5.1) ออกซินมีประโยชน์ต่อการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชโดยจะกระตุ้น การสร้างรากพิเศษในกิ่งตอน

……….

5.2) เกษตรกรใช้จิบเบอเรลลินช่วยให้ก้านของผลองุ่นยืดยาวและทำ ให้ผลองุ่น มีขนาดใหญ่ขึ้น

……….

5.3) เอทิฟอนเป็นสารสังเคราะห์ที่มีสมบัติเหมือนกรดแอบไซซิก นำ มาใช้เพื่อเพิ่ม ผลผลิตน้ำ ยางพารา

……….

5.4) พืชตอบสนองต่อการขาดน้ำ ในดินโดยการสร้างเอทิลีน ทำ ให้ปากใบปิด

……….

5.5) ออกซินและไซโทไคนินชักนำ การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อเป็นยอด ลำ ต้น และรากในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

……….

5.6) เอทิลีนเป็นฮอร์โมนพืชที่มีสถานะแก๊ส ช่วยเร่งการสุกของผลไม้โดยทำ ให้ผลไม้ มีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น

……….

5.7) การโค้งเข้าหาแสงของโคลีออพไทล์เกิดขึ้นเนื่องจากแสงกระตุ้นให้ปลายด้าน โคลีออพไทล์ที่ได้รับแสงมากลำ เลียงออกซินไปด้านที่ได้รับแสงน้อยแล้วกระตุ้น ให้เซลล์ยืดตัวยาวมากกว่าด้านที่ได้รับแสงมาก โคลีออพไทล์จึงโค้งเข้าหาแสง

……….

5.8) การกางแผ่นใบออกรับแสงในเวลากลางวันและการหุบใบในเวลากลางคืนและ การบานของดอกไม้บางชนิดในเวลากลางวันและหุบในเวลากลางคืนเป็นการ ตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชอย่างมีทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้าภายนอก

……….

5.9) รากพืชเจริญเติบโตเข้าสู่บริเวณที่มีน้ำ มาก ซึ่งอาจไม่เป็นทิศทางเดียวกับ แรงโน้มถ่วงของโลกจัดเป็นการตอบสนองของพืชแบบทรอพิซึม

……….

5.10) เมื่อเพาะเมล็ดข้าวโพดในที่มืด พบว่า รากข้าวโพดเจริญเติบโตลงสู่ด้านล่างจัด เป็นการเบนหนีแรงโน้มถ่วงของโลกและปลายยอดข้าวโพดเจริญเติบโตขึ้นสู่ ด้านบนจัดเป็นการเบนเข้าหาแรงโน้มถ่วงของโลก

 

6. ในการทดลองให้สารที่มีสมบัติยับยั้งการสร้างเอทิลีนกับผลมะเขือเทศ 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ให้สารชนิดนี้10 ppm กลุ่มที่ 2 ไม่ให้สาร ผลการทดลองมะเขือเทศทั้งสองกลุ่มจะมีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด

(..........เฉลย..........)

 

 

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 1 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 2 หลักสูตร 60
ชีววิทยา เล่ม 3 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 4 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 5 หลักสูตร 60
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com