เฉลยคำถามท้ายบทที่ 12
                                             การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

  

 

2. จงศึกษาการทดลองนี้แล้วตอบคำ ถาม จากการทดลองเพาะต้นกล้าของถั่วพันธุ์เตี้ยกับถั่วพันธุ์สูง เมื่อตัดยอดออกแล้วนำ แผ่นวุ้น ไปวางดังการทดลองในรูป

เมื่อทดลองไป 2 สัปดาห์พบว่าการทดลองที่ 1 และ 3 ต้นถั่วมีความสูงขึ้นใกล้เคียงกัน แต่การทดลองที่ 2 มีความสูงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นักเรียนจะสรุปผลการทดลองนี้อย่างไ

 

ตอบ

     การทดลองนี้สรุปว่า จิบเบอเรลลินทำ ให้ต้นกล้าของถั่วพันธุ์เตี้ยเจริญเติบโต มีลำ ต้นสูงขึ้น ใกล้เคียงกับถั่วพันธุ์สูง

 

 

                                                                      

หน้าหลัก ...............<<<< ก่อนหน้า.....................ถัดไป >>>>


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3 ฉบับเผยแพร่ 2563.