เฉลยคำถามท้ายบทที่ 12
                                             การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

  

 

4.ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช นักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวถึงสัดส่วนของออกซินและไซโทไคนิน ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของยาสูบไว้ดังนี้ ถ้าสัดส่วนของออกซินต่อไซโทไคนิน

      ๐ สูงจะชักนำ ให้เกิดราก
      ๐ ต่ำ จะชักนำ ให้เกิดยอด
      ๐ ปานกลางจะชักนำ ให้เกิดแคลลั

       ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของพืชและปริมาณฮอร์โมนพืชที่มีอยู่ภายในเนื้อเยื่อพืช เมื่อนำ ชิ้นส่วน ของพืชชนิดหนึ่งมาเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งที่เติมออกซินและไซโทไคนินความเข้มข้นต่างๆ กัน ผลที่ได้เป็นไปตามการทดลองของนักวิทยาศาสตร์โดยสัดส่วนของออกซินต่อไซโทไคนินของ เนื้อเยื่อพืชที่สามารถชักนำ ให้เกิดแคลลัสได้คือ ออกซิน 1.00 mg/mL ไซโทไคนิน 1.00 mg/mL

      จงพิจารณาลักษณะของชิ้นส่วนพืชที่คาดว่าจะได้หลังจากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชนิดนี้เป็น เวลา 3 เดือน โดยนำ ตัวอักษรหน้าข้อความแสดงลักษณะของชิ้นส่วนพืชเติมลงในตารางให้ สัมพันธ์กับความเข้มข้นของออกซินและไซไทไคนิน

ลักษณะของชิ้นส่วนพืชที่คาดว่าจะได้
ก. ชิ้นส่วนพืชมีรากเกิดขึ้น
ข. ชิ้นส่วนพืชมีแคลลัสเกิดขึ้น
ค. ชิ้นส่วนพืชมียอดเกิดขึ้น
ง. ชิ้นส่วนพืชไม่มีการพัฒนา

ตอบ

สารสังเคราะห์ที่มีสมบัติคล้ายฮอร์โมนพืช

ความเข้มข้นของออกซิน (mg/mL)

0.00

1.00

ความเข้มข้นของไซโทไคนิน (mg/mL)

0.00

( ง )

( ก )

1.00

( ค )

( จ )

 

 

 

                                                                      

หน้าหลัก ...............<<<< ก่อนหน้า.....................ถัดไป >>>>


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3 ฉบับเผยแพร่ 2563.