เฉลยคำถามท้ายบทที่ 12
                                             การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

  

 

3.ถ้าตัดปลายโคลีออพไทล์ของข้าวโพดไปวางบนแผ่นวุ้น นำ วุ้นมาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ทำ การ ทดลองกับต้นกล้าข้าวโพด 2 ต้น ที่ตัดปลายโคลีออพไทล์ออก ดังรูป

 

3.1 ผลการทดลองจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด

ตอบ

     โคลีออพไทล์จะโค้งเข้าหาแสงทั้ง 2 ต้น เพราะปลายโคลีออพไทล์ที่มีชิ้นวุ้น x ออกซิน จะลำ เลียงลงมาด้านล่างซึ่งอยู่ตรงข้ามกับแสง เซลล์ของโคลีออพไทล์เมื่อได้รับ ออกซินจะขยายตัวตามยาวมากกว่าด้านที่ไม่มีออกซินหรือได้รับออกซินน้อย ทำ ให้ โคลีออพไทล์โค้งเข้าหาแสง ส่วนปลายโคลีออพไทล์ที่มีชิ้นวุ้น y ออกซินจะลำ เลียงมา สู่ด้านล่างในด้านที่มีชิ้นวุ้น y คือ ด้านที่มีแสง เมื่อออกซินลำ เลียงมาสู่ด้านล่างแล้วจะ เคลื่อนที่ไปอยู่ด้านตรงข้ามกับแสง เซลล์ของโคลีออพไทล์ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับแสงจะ ขยายตัวตามยาวมากกว่าอีกด้านทำ ให้โคลีออพไทล์โค้งเข้าหาแสงเช่นกัน

 

3.2 ถ้านำ การทดลองไปไว้ในที่มืด ผลการทดลองจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด

ตอบ

      ออกซินจะถูกลำ เลียงมาด้านล่าง ทำ ให้ยอดพืชด้านที่มีแท่งวุ้นอยู่มีปริมาณออกซินมาก เซลล์จะขยายตัวตามยาวทำ ให้โคลีออพไทล์ของพืชทั้ง 2 ต้นโค้งเข้าหากัน

 

 

 

                                                                      

หน้าหลัก ...............<<<< ก่อนหน้า.....................ถัดไป >>>>


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3 ฉบับเผยแพร่ 2563.