เฉลยคำถามท้ายบทที่ 13
                                                            ระบบการย่อยอาหาร

 

 

 

5. จากการทดลองเพื่อศึกษาการย่อยแป้งด้วยอะไมเลส ที่แบคทีเรียสร้างขึ้น โดยแบคทีเรีย A และ B บนอาหารเลี้ยงเชื้อ ที่มีแป้ง (Starch agar) เป็นเวลา 5 วัน จากนั้นเทสารละลาย ไอโอดีน ลงไปบนอาหารเลี้ยงเชื้อพบว่าบริเวณรอบๆที่แบคทีเรีย A เจริญไม่มีการเปลี่ยนแปลง สีของอาหารเลี้ยงเชื้อ ในขณะที่บริเวณรอบๆที่แบคทีเรีย B เจริญมีการเปลี่ยนสีของอาหารเลี้ยงเชื้อดังรูป

  5.1 แบคทีเรียชนิดใดสามารถสร้างอะไมเลสได้ ทราบได้อย่างไร
  ตอบ
          แบคทีเรีย A สร้างอะไมเลสโดยดูจากผลการทดลองที่เป็นบริเวณใสรอบโคโลนี แบคทีเรีย A เนื่องจากไม่มีแป้งที่ทำปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีน ส่วนรอบโคโลนี แบคทีเรีย B เป็นสีม่วงเนื่องจากมีแป้งที่ทำปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีน

  5.2 เมื่อนำแบคทีเรีย A ไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวที่มีแป้งเป็นเวลา 3 วัน แยกเซลล์แบคทีเรียออกมาแล้วทำให้เซลล์แตก และนำส่วนที่สกัดจากเซลลไปทดสอบการย่อยแป้งของอะไมเลส พบว่าสารสกัดที่ได้จากแบคทีเรีย A สามารถย่อยแป้งได้เล็กน้อยเพราะเหตุใด
  ตอบ
          แบคทีเรีย A สร้างอะไมเลสและปล่อยออกมานอกเซลล์ เพื่อย่อยแป้งที่อยู่ในอาหารเลี้ยง เชื้อเหลวไปเป็นน้ำตาลที่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดเวลา เมื่อทำให้เซลล์แตกและแยกออกมาทดสอบการย่อยแป้ง จะย่อยแป้งได้เพียงเล็กน้อยโดยอะไมเลส ที่ยังคงเหลืออยู่ในเซลล์และยังไม่ได้ลำเลียงออกไปนอกเซลล์

 

 

 

หน้าหลัก ....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม4.กรุงเทพ:สกสค.2562.