เฉลยคำถามท้ายบทที่ 13
                                                            ระบบการย่อยอาหาร

 

 

 

6. เติมเครื่องหมาย / ลงในตารางให้ตรงกับลักษณะทางเดินอาหารและย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตที่กำหนดให้

ตอบ


สิ่งมีชีวิต

ทางเดินอาหาร

การย่อยอาหาร

ไม่มีทางเดินอาหาร

ไม่สมบูรณ์

สมบูรณ์

ภายในเซลล์

ภายนอกเซลล์

อะมีบา

/

 

 

/

 

พารามีเซียม

/

 

 

/

 

ฟองน้ำ

/

 

 

/

 

ไฮดรา

 

/

 

/

/

พลานาเรีย

 

/

 

/

/

ไส้เดือนดิน

 

 

/

 

/

 

หน้าหลัก ....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม4.กรุงเทพ:สกสค.2562.