เฉลยคำถามท้ายบทที่ 14
                                                            ระบบหายใจ

 

 

1.จงใส่เครื่องหมายถูก (/ ) หน้าข้อความที่ถูกต้อง ใส่เครื่องหมายผิด (X ) หน้าข้อความที่ไม่ถูก และขีดเส้นใต้เฉพาะคำ หรือส่วนของข้อความที่ไม่ถูกต้อง  และแก้ไขตัดออกหรือเติมคำหรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

การแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์

( X  )

1.1 ผิวหนัง เหงือก และปอดเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส มีลักษณะบางและชื้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการแพร่ และแอกทีฟทรานสปอร์ต ของแก๊สได้
     
      แก้ไขโดย
  ตัดคำว่า และแอกทีฟทรานสปอร์ต

 

( /  )

 1.2 ไส้เดือนดินเป็นสัตว์ที่มีระบบหมุนเวียนเลือดและสามารถแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านผิวหนังลำตัว

( /  )

 1.3 แมลงมีการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างท่อลมฝอยกับเซลล์ในส่วนต่างๆของร่างกาย

( X )

 1.4 ในปลาน้ำที่มี แก๊สออกซิเจน จากปากจะผ่านออกทางเหงือกโดย แก๊สออกซิเจน จากน้ำจะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอยที่เหงือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเลือดและน้ำไหลไปใน ทิศทางเดียวกัน

     แก้ไขเป็น ทิศทางสวนทางกัน

 

(  / )

 1.5 สัตว์สะเทินน้ำ สะเทินบกใช้เหงือก ผิวหนังและปอด ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส

(  X )

 1.6 โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของนก อยู่ที่ปอด และถุงลม (Air sac)   

     แก้ไขโดย ตัดคำว่า และถุงลม (Air sac) ออก

 

( /   )

 1.7 อากาศที่ไหลผ่านปอดของนกจะไหลในทิศทางเดียวเสมอ โดยทุกรอบของการหายใจ  อากาศในปอดจะถูกแทนที่ด้วยอากาศจากถุงลมเข้าไปใหม่ตลอดเวลา

 

หน้าหลัก ....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม4.กรุงเทพ:สกสค.2562.