เฉลยคำถามท้ายบทที่ 14
                                             ระบบหายใจ

 

  1.จงใส่เครื่องหมายถูก (/ ) หน้าข้อความที่ถูกต้อง ใส่เครื่องหมายผิด (X ) หน้าข้อความที่ไม่ถูก และขีดเส้นใต้เฉพาะคำ หรือส่วนของข้อความที่ไม่ถูกต้อง  และแก้ไขตัดออกหรือเติมคำหรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่าง (....เฉลย......)

การแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์

(   )

 1.1 ผิวหนัง เหงือก และปอดเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส มีลักษณะบางและชื้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการแพร่ และแอกทีฟทรานสปอร์ต ของแก๊สได้

(   )

 1.2 ไส้เดือนดินเป็นสัตว์ที่มีระบบหมุนเวียนเลือดและสามารถแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านผิวหนังลำตัว

(   )

 1.3 แมลงมีการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างท่อลมฝอยกับเซลล์ในส่วนต่างๆของร่างกาย

(   )

 1.4 ในปลาน้ำที่มี แก๊สออกซิเจน จากปากจะผ่านออกทางเหงือกโดย แก๊สออกซิเจน จากน้ำจะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอยที่เหงือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเลือดและน้ำไหลไปใน ทิศทางเดียวกัน

(   )

 1.5 สัตว์สะเทินน้ำ สะเทินบกใช้เหงือก ผิวหนังและปอด ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส

(   )

 1.6 โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของนก อยู่ที่ปอด และถุงลม (Air sac)

(   )

 1.7 อากาศที่ไหลผ่านปอดของนกจะไหลในทิศทางเดียวเสมอ โดยทุกรอบของการหายใจ  อากาศในปอดจะถูกแทนที่ด้วยอากาศจากถุงลมเข้าไปใหม่ตลอดเวลา

 

 2. จากรูปทางเดินหายใจของมนุษย์ จงระบุชื่อโครงสร้างในช่องว่าง จากนั้นนำชื่อโครงสร้างใส่หน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน (.....เฉลย.....)

  .............2.1 ส่วนของทางเดินหายใจที่อยู่ระหว่าง คอหอย และท่อลม ภายในมีสายเสียง
  .............2.2 ท่อที่อยู่ระหว่างกล่องเสียงกับหลอดลม
  .............2.3 หลอดขนาดเล็กที่แตกแขนงจากหลอดลม มีหลายขนาด ลำเลียงอากาศ ไปยัง   
ถุงลมปอด
  .............2.4 ช่องบริเวณลำคอ เป็นทางผ่านของอากาศ และอาหาร
  .............2.5 หลอด 2 แขนงที่แยกจากท่อลม เพื่อไปยังปอดซ้ายและปอดขวา
  .............2.6 ถุงปลายตัน ที่มีผนังบางอยู่ในปอดซึ่งเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊ส
  .............2.7 โพรงบริเวณจมูกซึ่งมีเยื่อบุผิวที่มีซิเลีย และเมือกสำหรับจับสิ่งแปลกปลอม
  .............2.8 แผ่นที่ปิดกล่องเสียง เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเข้าไปในทางเดินหายใจ

 

3.จงใส่เครื่องหมายถูก (/ ) หน้าข้อความที่ถูกต้อง ใส่เครื่องหมายผิด (X ) หน้าข้อความที่ไม่ถูก และขีดเส้นใต้เฉพาะคำ หรือส่วนของข้อความที่ไม่ถูกต้อง  และแก้ไขตัดออกหรือเติมคำหรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่าง (.....เฉลย.....)

ระบบหายใจของมนุษย์

(     )

3.1 บริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดของมนุษย์คือถุงลม

(     )

3.2 ท่อลม หลอดลม และหลอดลมฝอย ส่วนต้นของระบบหายใจมีกระดูกอ่อนค้ำจุน เพื่อป้องกันการแฟบของท่อ

(     )

3.3 ถ้ากะบังลมทะลุจะทำให้การหายใจเข้า และหายใจออกลึก

(     )

3.4 ขณะหายใจปกติความดันอากาศและปริมาตรของอากาศ ภายในปอดมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อกะบังลม และกล้ามเนื้อหน้าท้อง

(     )

3.5 ในการหายใจเข้า กระบังลมเคลื่อนที่ต่ำลง จากการหดตัวของกล้ามเนื้อกระบังลม และกระดูกซี่โครงยกสูงขึ้นจากการหดตัวของกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบนอก ทำให้ปริมาตรในช่องอกเพิ่มขึ้น ความดันภายในปอดลดลง

(     )

3.6 การหายใจออกอย่างแรง (forced breathing) จะมีการหดตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้อง และกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบในมาทำงานร่วมกัน

(     )

3.7 การหายใจเข้าและการหายใจออก เกิดขึ้นได้อย่างเป็นจังหวะสม่ำเสมอในยามหลับและตื่น เนื่องจากการควบคุมของสมองส่วนไฮโพทาลามัส

(     )

3.8 การกลั้นหายใจขณะดำน้ำ ส่วนของสมองที่ทำหน้าที่เพิ่มขึ้นคือเซรีบรัลคอร์เทกซ์และไฮโพทาลามัส

(     )

3.9 การหายใจช่วยรักษาดุลยภาพของ กรด-เบส ในร่างกายโดยการขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ออก

(     )

3.10 การหายใจช่วยรักษาดุลยภาพของ กรด-เบส ในร่างกายโดยการขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ออก

 4. จากแผนภาพการแลกเปลี่ยนแก๊ส จงเติมคำลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ (.....เฉลย.....)

 

 5. จากรูปแสดงแบบจำลองที่ทำจากไม้ (A และ B ) และเส้นยาง (R1 และ R2) เพื่อแสดงการเคลื่อนที่ของกระดูกซี่โครงในการหารใจปกติของมนุษย์ เมื่อเส้นยาง R1 หดตัว พบว่า ไม้ชิ้น B เลื่อนขึ้น

 5.1 ถ้า A แทนกระดูกสันหลังและ B แทนกระดูกอก (Sternum) เส้นยาง R1 และ R2 แทนโครงสร้างใด (.....เฉลย.....)

 5.2 การหดตัวของเส้นยาง R1 เทียบได้กับการทำให้เกิดการหายใจเข้าหรือการหายใจออก (.....เฉลย.....)

6. กราฟแสดงปริมาตรของอากาศในปอดขณะหายใจเข้าและหายใจออกปกติ และขณะหายใจเข้าและหายใจออกเต็มที่ของมนุษย์ จากกราฟที่ลูกศรชี้ (<-----> ) กล้ามเนื้อกะบังลมและกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และจะส่งผลอย่างไร (.....เฉลย.....)

 

7. กราฟแสดงปริมาตรของอากาศในปอดขณะหายใจเข้าและหายใจออกของมนุษย์ที่วัดได้ จากเครื่องสไปโรมิเตอร์ในระหว่างการออกกำลังกาย เมื่อเปรียบเทียบกับขณะพักจะเป็นไปดังกราฟใด เพราะเหตุใด (.....เฉลย.....)

 

8. Hyperventilation syndrome คือภาวะที่ผู้ป่วยหายใจเร็วและลึกทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดลดลง เลือดจึงมีความเป็นเบส ส่งผลให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาพร่ามัว หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่นมือเท้าเย็น ชาตามแขนตามขา  หรือมีอาการกล้ามเนื้อเกร็ง  นิ้วมือจีบเข้าหากัน บางรายเป็นลมหมดสติได้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นทำโดยการปรับให้หายใจช้าลง หรือการใช้ถุงกระดาษครอบทั้งปากและจมูก เพราะเหตุใด (.....เฉลย.....)

 

 

 


กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 1 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 2 หลักสูตร 60
ชีววิทยา เล่ม 3 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 4 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 5 หลักสูตร 60
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com