เฉลยคำถามท้ายบทที่ 14
                                                            ระบบหายใจ

 

     8. Hyperventilation syndrome คือภาวะที่ผู้ป่วยหายใจเร็วและลึกทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดลดลง เลือดจึงมีความเป็นเบส ส่งผลให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาพร่ามัว หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่นมือเท้าเย็น ชาตามแขนตามขา  หรือมีอาการกล้ามเนื้อเกร็ง  นิ้วมือจีบเข้าหากัน บางรายเป็นลมหมดสติได้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นทำโดยการปรับให้หายใจช้าลง หรือการใช้ถุงกระดาษครอบทั้งปากและจมูก เพราะเหตุใด

     ตอบ
     เนื่องจากภาวะ Hyperventilation syndrome นี้ทำให้มีการหายใจหอบเร็วลึก ส่งผลให้คาร์บอนไดออกไซด์ ในเลือดลดต่ำลง ปริมาณ ไฮโดรเจนไอออน ในเลือดลดลง เลือดมีสภาพเป็นเบส สมดุลของกรดเบสในเลือดเปลี่ยนไป การปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการปรับให้หายใจช้าลงหรือการใช้ถุงกระดาษครอบทางปากและจมูกจะทำให้ร่างกายได้รับคาร์บอนไดออกไซด์ จากการหายใจเข้ามากขึ้นปริมาณไฮโดรเจนไอออนในเลือดเพิ่มมากขึ้น ความเป็นกรด-เบส ในเลือดเข้าสู่ภาวะสมดุล

 

 

 

 

หน้าหลัก ...........<<<< ก่อนหน้า..............ถัดไป >>>>อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม4.กรุงเทพ:สกสค.2562.