เฉลยคำถามท้ายบทที่ 14
                                                            ระบบหายใจ

 

7. กราฟแสดงปริมาตรของอากาศในปอดขณะหายใจเข้าและหายใจออกของมนุษย์ที่วัดได้ จากเครื่องสไปโรมิเตอร์ในระหว่างการออกกำลังกาย เมื่อเปรียบเทียบกับขณะพักจะเป็นไปดังกราฟใด เพราะเหตุใด

  ตอบ

     กราฟจะเป็นไปดัง ข. เนื่องจากในระหว่างการออกกำลังกาย ร่างกายต้องการออกซิเจน มากขึ้นสำหรับใช้สร้างพลังงาน และต้องกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ จากการทำงานของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้มีการหายใจถี่และลึกขึ้น กราฟจะมีความถี่มากขึ้น และปริมาตรอากาศที่เข้าและออกจากปอดขณะหายใจ (tidal volume) จะสูงขึ้น

 

 

หน้าหลัก ........<<<< ก่อนหน้า..............ถัดไป >>>>อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม4.กรุงเทพ:สกสค.2562.