เฉลยคำถามท้ายบทที่ 14
                                                            ระบบหายใจ

 

   3. บุคคลที่มีไตทำงานปกติเพียงข้างเดียว จะดำรงชีวิตอย่างคนปกติ ได้หรือไม่ อย่างไร

  แนวคำตอบ
            ได้ เพราะไตเพียงข้างเดียวที่ทำงานปกติ สามารถทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียที่มีไนโตรเจนเป็น
  องค์ประกอบ และรักษาดุลยภาพของนำ้และสารต่าง ๆ ในร่างกายได้ โดยต้องมีการควบคุม อาหาร เช่น ไม่รับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด อาหารที่มีโปรตีนสูง เพื่อให้ไตที่เหลืออยู่ไม่ ทำงานมากเกินไป และรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ

   

   

   

   

   

  หน้าหลัก ...........<<<< ก่อนหน้า...................ถัดไป >>>>


 

อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 4 ฉบับเผยแพร่ 2563.