เฉลยคำถามท้ายบทที่ 14
                                                            ระบบหายใจ

 

   4. ถ้าไตไม่ตอบสนองต่อ ADH จะเกิดผลอย่างไรกับการรักษาดุลยภาพของน้ำในร่างกาย

  แนวคำตอบ
      ไตไม่สามารถดูดกลับน้ำเข้าสู่หลอดเลือดได้ ปัสสาวะมีปริมาณมากและเจือจาง ทำให้
  สูญเสียน้ำออกจากร่างกายมากกว่าปกติ

   

   

   

   

   

  หน้าหลัก ...........<<<< ก่อนหน้า...................ถัดไป >>>>


 

อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 4 ฉบับเผยแพร่ 2563.