เฉลยคำถามท้ายบทที่ 14
                                                            ระบบหายใจ

 

   5.ตารางแสดงผลการตรวจสารในเลือดเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของไต

  การทดสอบ

  ค่าปกติ

  นาย ก.

  นาย ข.

  BUN

  7-20 mg/dL

  A

  B

  WBC

  5,000-10,000 /µL

  C

  7,500 / µL

  pH

  7.4

  7.2

  D

  BUN ; Blood Urea Nitrogen คือ ค่ายูเรียไนโตรเจนในเลือด
  WBC ; White Blood Cell คือ จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว

  จงใสเครื่องหมายถูก ( / ) หน้าข้อความที่ถูกต้อง  ใส่เครื่องหมายผิด (X) หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง และขีดเส้นใต้เฉพาะคำหรือส่วนของข้อความที่ไม่ถูกต้อง และแก้ไขข้อความโดยตัดออกหรือเติมคำหรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

  คำตอบ

  ( X ) 5.1

  นาย ก. มีภาวะไตวายแยบพลัน ค่า A ที่ได้จะมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติ

  แก้ไขเป็น
  นาย ก. มีภาวะไตวายเฉียบพลัน ค่า A ที่ได้จะมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติ
  คำที่ขีดเส้นใต้แก้ไขเป็น สูง
  อธิบาย เพราะไตไม่สามารถกำจัดสารที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบออกจาก
  เลือดได้ ทำให้เกิดการสะสมอยู่ในเลือด

   

  ( / ) 5.2

  นาย ข. มีค่า B เท่ากับ 15 mg/dL แสดงว่าไตของนาย ข. ทำงานได้เป็นปกติ

   

  ( / ) 5.3

  ถ้านาย ก. เป็นโรคไตจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ค่า C จะมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติ

   

  ( X )5.4

  ถ้านาย ข. มีภาวะหายใจมากกว่าปกติหรือภาวะหายใจเกิน (hyperventilation) ค่า D จะต่ำกว่าค่าปกติ

  แก้ไขเป็น
  ถ้านาย ข. มีภาวะหายใจมากกว่าปกติหรือภาวะหายใจเกิน (hyperventilation)
  ค่า D จะต่ำกว่าค่าปกติ
  คำที่ขีดเส้นใต้แก้ไขเป็น  สูง
  อธิบาย เพราะภาวะหายใจเกินเป็นการขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจาก
  ร่างกายอย่างรวดเร็วส่งผลให้ปริมาณไฮโดรเจนไอออนในเลือดลดลง เลือดจึงมี
  ค่า pH สูงกว่าค่าปกติ

   

   

   

   

   

  หน้าหลัก ...........<<<< ก่อนหน้า...................ถัดไป >>>>


 

อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 4 ฉบับเผยแพร่ 2563.