ไปที่หน้าเวบนานาไบโอ


ลิพิด(Lipid)

          เป็นสารชีวโมเลกุลที่ละลายได้ดีในตัวทำละลายที่เป็นสารอินทรีย์ เช่น อีเทอร์ เบนซีน คลอโรฟอร์ม และเอทานอล เป็นต้น ลิพิดประกอบด้วย ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ลิพิดมีโครงสร้างพื้นฐานทางเคมีหลายแบบลิพิดให้พลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนที่มีน้ำหนักเท่ากัน และยังป้องกันการสูญเสียน้ำเป็นฉนวนช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย และป้องกันการกระทบกระแทกของอวัยวะภายใน

ลิพิดแบ่งตามโครงสร้างได้ 3 ชนิด

  1.  ลิพิดเชิงเดี่ยว (Simple lipid)

  2. ลิพิดเชิงซ้อน (Complex lipid)

  3. ลิพิดอนุพันธ์ (Derived lipid)

     (กดเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา)

 

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา

เอกสารอ้างอิง

หนังสือเรียนรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม1 ตามหลักสูตรแกนกลางปี 2551

หนังสือรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 1 ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางปี 2551