ไปที่หน้าเวบนานาไบโอ


ลิพิดเชิงซ้อน(Complex lipid)

      

คือลิพิดเชิงเดี่ยว ที่มีสารอื่นเชื่อมต่อ เช่น

          ๐ ฟอสโฟลิพิด (Phospholipid)
          ในโมเลกุลประกอบด้วย ลิพิดเชิงเดี่ยว (มีกรดไขมันและกลีเซอรอล) เชื่อมต่อกับ หมู่ฟอสเฟต

          ๐ ไกลโคลิพิด (Glycolipid )
         ในโมเลกุลประกอบด้วยลิพิดเชิงเดี่ยว (มีกรดไขมันและกลีเซอรอล) เชื่อมต่อกับ คาร์โบไฮเดรต

          ๐ ลิโพโปรตีน (lipoproteins)
         ในโมเลกุลประกอบด้วยลิพิดเชิงเดี่ยว(มีกรดไขมันและกลีเซอรอล) เชื่อมต่อกับ โปรตีน

          ๐ ซัลโฟลิพิด (sulfolipids)
          ในโมเลกุลประกอบด้วยลิพิดเชิงเดี่ยว(มีกรดไขมันและกลีเซอรอล) เชื่อมต่อกับซัลเฟอร์

 

ฟอสโฟลิพิด

          เป็นองค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์ มีโครงสร้างประกอบด้วยกรดไขมัน 2 โมเลกุล เชื่อมต่อกับกลีเซอรอล 1 โมเลกุล และหมู่ฟอสเฟต 1 หมู่ ที่เชื่อมต่อกับหมู่ R ทำให้ด้านหนึ่งของโมเลกุลมีสมบัติไฮโดรโฟบิก ส่วนอีกด้านหนึ่งมีสมบัติไฮโดรฟิลิก เยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยฟอสโฟลิพิด 2 ชั้น ซึ่งหันส่วนของโมเลกุลที่มีสมบัติไฮโดรโฟบิกเข้าหากัน

ภาพ โครงสร้างของฟอสโฟลิพิด
(หมายเลข 1 ส่วนของหมู่ฟอสเฟตที่เชื่อมต่อกับหมู่ R
, หมายเลข 2 ส่วนของกลีเซอรอล, หมายเลข 3 ส่วนของกรดไขมัน 2 โมเลกุล)

 

ภาพ ฟอสโฟลิพิด 2 ชั้นที่เป็นองค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์

 

 

<==กลับไปหน้าแรก


/ กลับไปศึกษาลิพิดเชิงเดี่ยว


/ ศึกษาต่อเกี่ยวกับลิพิดอนุพันธ์ ==>

 

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา

เอกสารอ้างอิง

หนังสือเรียนรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม1 ตามหลักสูตรแกนกลางปี 2551

หนังสือรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 1 ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางปี 2551