ห้องเรียนครูนันทนา

รายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว30242

 

๐ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การลำเลียงของพืช

 

>> ภาระงานที่ 1
 3.1) กิจกรรมเรื่องการลำเลียงน้ำ
        ๐ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5/4 ที่เรียนวันที่ 26,29 กรกฎาคม 2564
        ๐ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5/3 ที่เรียนวันที่ 27,28 กรกฎาคม 2564
 3.1.1) ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ การลำเลียงน้ำ ตามลำดับต่อไปนี้
        ==> อ่านและศึกษาในหนังสือแบบเรียนหน้า 98 - 105
       ==> ศึกษาวิดีโอ เรื่อง การลำเลียงน้ำ ต่อไปนี้

 

 

3.1.2 หลังจากการศึกษา เกี่ยวกับการลำเลียงน้ำ ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
   ==> อ่านคำถาม และเขียนคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เตรียมไว้ จากลิงค์ที่กำหนดให้
         [[ ใบกิจกรรมการลำเลียงน้ำ ]]


   ==> พิมพ์คำตอบที่ถูกต้องลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้
        [[ ส่งคำตอบใบกิจกรรมการลำเลียงน้ำ ]]

 

>> ภาระงานที่ 2
3.2 กิจกรรม เรื่อง การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำ
       ๐ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5/4 ที่เรียนวันที่ 2 , 5 สิงหาคม 2564
       ๐ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5/3 ที่เรียนวันที่ 3 , 4 สิงหาคม 2564

   3.2.1) ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำ ตามลำดับต่อไปนี้
        ==> อ่านและศึกษาในหนังสือแบบเรียนหน้า 105 - 115
        ==> ศึกษาวิดีโอ เรื่อง การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำ ดังต่อไปนี้

 3.2.2 หลังจากการศึกษา การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำ ให้นักเรียนเข้าร่วมตอบคำถามจากแบบฟอร์มออนไลน์ต่อไปนี้
  
         [[ ใบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำ ]]

 

 

 

>> ภาระงานที่ 3

 3.3 กิจกรรมเรื่อง การลำเลียงธาตุอาหาร และการลำเลียงอาหาร
        ๐ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5/4 ที่เรียนวันที่ 9 ,12 สิงหาคม 2564
        ๐ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5/3 ที่เรียนวันที่ 10 ,11 สิงหาคม 2564

  3.2.1) ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ การลำเลียงธาตุอาหาร และการลำเลียงอาหาร ตามลำดับต่อไปนี้
        ==> อ่านและศึกษาในหนังสือแบบเรียนหน้า 115 - 126
        ==> ศึกษาวิดีโอ ต่อไปนี้ตามลำดับ
                ==> เรื่อง การลำเลียงธาตุอาหาร
                ==>
เรื่อง การลำเลียงอาหาร

 

 

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

 
  3.2.2) หลังจากการศึกษา การลำเลียงธาตุอาหาร และการลำเลียงอาหาร ให้นักเรียนเข้าร่วมตอบคำถามจากแบบฟอร์มออนไลน์ต่อไปนี้

        ๐ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5/4 ที่เรียนวันที่ 19 สิงหาคม 2564
        ๐ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5/3 ที่เรียนวันที่ 18 สิงหาคม 2564

 

 [[ ใบกิจกรรมการลำเลียงธาตุอาหาร และการลำเลียงอาหาร]]  

 

 

 

 

กำหนดการเก็บคะแนนกลางภาค
20 คะแนน

ระหว่างวันที่ 16 -20 สิงหาคม 2564

ลงทะเบียนขอเข้าสอบกลางภาคออนไลน์

(สำหรับนักเรียนที่ยังไม่เข้าสอบและนักเรียนที่ต้องการสอบซ่อม)

 

>> ภาระงานที่ 4

4.1 กิจกรรมเรื่อง แผนผังความคิดการลำเลียงของพืช
        ๐ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5/4 ที่เรียนวันที่ 23 สิงหาคม 2564
        ๐ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5/3 ที่เรียนวันที่ 24 สิงหาคม 2564

  4.1.1) ให้นักเรียนศึกษาและจัดทำแผนผังความคิด เรื่อง การลำเลียงของพืช ลงในกระดาษ A4 ระบายสีให้สวยงาม

   4.1.2) ถ่ายภาพผลงาน ลงในกลุ่มไลน์
        

 

 

 

 

 

ภาระงานในบทที่ 4
==>หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสังเคราะห์ด้วยแสง

 

าระดีดีที่น่าสนใจ

เฉลยข้อสอบโอเนตชีววิทยา ม.6

เฉลยคำถาม ท้ายบทชีววิทยาหลักสูตร2551

เฉลยคำถามท้ายบทหลักสูตร ปรับปรุง 2560

แบบทดสอบออนไลน์ รายวิชาชีววิทยา

ห้องเรียนครูนันทนา

กลับหน้าหลัก