ห้องเรียนครูนันทนา

 

แบบทดสอบออนไลน์รายวิชาชีววิทยา

        

กิจกรรมการรักษาดุลยภาพอุณหภูมิในร่างกาย

กิจกรรมเรื่องระบบภูมิคุ้มกันและหมู่เลือด
   
แบบทดสอบ การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

กิจกรรมเรื่องการแบ่งเซลล์

แบบทดสอบ ยีน โครโมโซม DNA และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

๐ แบบทดสอบเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชมีดอ

๐ แบบทดสอบเรื่อง ราก ลำต้น และใบ

๐ แบบทดสอบการลำเลียงของพืช

แบบทดสอบเรื่องการสังเคราะห์แสง

 

๐ แบบทดสอบเรื่องระบบขับถ่าย        

๐ แบบทดสอบเรื่อง สมอง          

๐ แบบทดสอบเรื่อง พฤติกรรม

 

 

สาระดีดีที่น่าสนใจ

เฉลยข้อสอบโอเนตชีววิทยา ม.6

เฉลยคำถาม ท้ายบทชีววิทยาหลักสูตร2551

เฉลยคำถามท้ายบทหลักสูตร ปรับปรุง 2560

แบบทดสอบออนไลน์ รายวิชาชีววิทยา

ห้องเรียนครูนันทนา

กลับหน้าหลัก